تبلیغات
علوم تجربی دوره راهنمایی oloom - پرسش های چهار گزینه ای همراه با پاسخ های تشریحی فصل11 علوم سوم(هماهنگی و ارتباط)

علوم تجربی دوره راهنمایی oloom
 منتظر نظرهای سازنده ی شما هستیم
 
 

المپیادهای علوم
سال سوم راهنمایی  هماهنگی و ارتباط

1. حس بینایی، شنوایی، چشایی و بویایی به كدام قسمت از بدن منتقل شده و سپس به ادراك تبدیل می شود؟
الف) مغز
ب) نخاع
ج) گیرنده های حسی
د)پوست بدن

2. كدام یك از موارد زیر از بخش های اصلی دستگاه عصبی بدن انسان است؟
الف) حسی و حركتی
ب) مركزی و محیطی
ج) حسی محیطی
د) حركتی و مركزی

3. تعریف هماهنگی كدام است؟
الف) پاسخ به شرایط محیط خارجی بدن
ب) پاسخ به شرایط محیط داخلی بدن
ج) پاسخ به شرایط محیط خارجی و داخلی بدن
د) مجموعه اعمال و رفتار را می گویند

4. اعصابی كه از مغز و نخاع منشعب شده و ارتباط آن را با بخش های مختلف بدن برقرار می كند دستگاه عصبی ........نام دارد.
الف) حركتی
ب) حسی
ج) مركزی
د) محیطی

5. دستگاه عصبی وظیفه ی .........اندام های مختلف بدن را به عهده دارد؟
الف) كنترل و ارتباط
ب) ارتباط و هماهنگی
ج) كنترل، ارتباط و هماهنگی
د) كنترل و هماهنگی

6. بزرگترین بخش مغز كدام است؟
الف) مخ
ب) مخچه
ج) بصل النخاع
د) نخاع

7. اگر ..........فردی آسیب ببیند فرد هنگام راه رفتن تلوتلو می خورد و اعمال خود را به طور غیرماهرانه انجام می دهد.
الف)‌مخچه
ب) ساقه ی مغز
ج) تالاموس
د) هیپوتالاموس

8. نورون ها به چند دسته تقسیم می شوند؟
الف) 1
ب)2
ج) 3
د) 4

9. مسیر حركت پیام های عصبی در طول نورون كدام است؟
الف) از دندریت به اكسون
ب) از اكسون به جسم سلولی
ج) گاهی از دندریت به اكسون و گاهی برعكس
د) از جسم سلولی به دندریت و اكسون

10.نحوه ی انتقال پیام عصبی از یك نورون به نورون دیگر كدام است؟
الف) اتصال
ب) ترشح ماده ی شیمیایی
ج) جهش
د) انعكاس

11.در عمل انعكاس زانو، وظیفه ی نورون رابط كدام است؟
الف) بازداشتن ماهیچه ی عقب ران از فعالیت
ب) واداشتن ماهیچه ی عقب ران به فعالیت
ج) بازداشتن ماهیچه ی جلوی ران از فعالیت
د) واداشتن ماهیچه ی جلوی ران به فعالیت

12.تغییر رفتار جاندار در برابر محرك را ........می نامند.
الف) ضد محرك
ب) پاسخ
ج) واكنش
د) حواس

13.كدام گزینه زیر توضیح دهنده ی نقش اكسون است؟(طرح سنجش 82)
الف) پیام ها را فقط دریافت می كند و رشته طویلی است كه به مغز متصل است
ب) زایده ی طویلی است و انتهای آن به سلول های ماهیچه ای و غدد ترشحی متصل است
ج) تعداد زیادی زائده های كوتاه و منشعب است و به ماهیچه های متصل است
د) زایده های بلندی است كه هم پیام و هم پاسخ را دریافت می كند  14. تنظیم ضربان قلب و حركات تنفسی در چه بخشی صورت می گیرد؟(خرداد81)

الف) هیپوتالاموس
ب) مخ
ج) مخچه
د) بصل النخاع
   15. كدام گزینه زیر مسؤول هماهنگی كار ماهیچه و حفظ تعادل بدن است؟ (مرداد 81)

الف) مخچه
ب) ساقه ی مغز
ج) مخچه
د) بصل النخاع
   16. به یك سلول عصبی چه می گویند؟ (شهریور81)

الف)‌نورون
ب) دندریت
ج) اكسون
د) جسم سلولی
   17. كدام یك از موارد زیر از ویژگی های اعمال انعكاسی نیست؟

الف) غیرارادی است
ب) بسیار سریع است
ج) با تفكر همراه است
د) برای حفاظت است
   18. اگر شخصی بر اثر ضربه ی مغزی «تمام خاطرات خود را فراموش كند» و یا «حركات تنفسی و ضربان قلب او دچار اختلال شود» در هر مورد به ترتیب كدام قسمت مغز او آسیب دیده است؟ (خرداد 82)

الف) بصل النخاع – مخ
ب) مخ – بصل النخاع
ج) مخچه – نخاع
د) نخاع – مخچه
   19. كدام قسمت دستگاه عصبی مسؤول حفظ تعادل بدن است؟

الف) مخ
ب) نخاع
ج) مخچه
د) بصل النخاع
   20. طول اكسون نورون های حسی – حركتی و رابط به ترتیب از راست به چپ كدام است؟

الف) كوتاه – بلند – كوتاه یا بلند
ب) كوتاه – كوتاه یا بلند – بلند
ج) بلند – كوتاه – كوتاه بلند
د) كوتاه یا بلند – بلند – كوتاه
   21. اكسون كدام نورون یا نورون های زیر به غدد و ماهیچه ها ختم می شود؟

الف) حركتی – حسی
ب) حسی – رابط
ج) حركتی
د) رابط
   22. كدام یك از موارد زیر از اثرات مصرف مواد مخدر نمی باشد؟

الف) تنظیم ضربان قلب
ب) افزایش فشار خون
ج) خستگی و درد ماهیچه و مفصل
د) اختلال در گوارش
   23. مشاهده ی غذا و كم شدن قطر مردمك به ترتیب برای بزاق و مردمك در حكم چه چیزی می باشند؟

الف) محرك – محرك
ب) محرك – پاسخ
ج) پاسخ – محرك
د) پاسخ – پاسخ
   24. كدام یك از موارد زیر از كارهای غده ی فوق كلیه در هنگام دیدن خطر نمی باشد؟

الف) افزایش ضربان قلب
ب) كاهش قطر رگ ها
ج) عرق كردن
د) افزایش قند خون
   25. پیغام های حسی توسط چه چیزی به مغز می رسد؟

الف) سرخرگ و سیاهرگ
ب) سرخرگ و هورمون
ج)اعصاب و هورمون
د) ماهیچه و سیاهرگ
   26. كدام هورمون زیر از لوزالمعده ترشح می شود و اثر آن كدام است؟ (شهریور 82)

الف) انسولین – افزایش قند خون
ب) انسولین – كاهش قند خون
ج) هورمون رشد – افزایش رشد بدن
د) كورتیزول – سركوب سیستم ایمنی بدن
   27. كدام یك از غدد زیر بعد از بلوغ شروع به فعالیت می كند؟

الف) فوق كلیه
ب) جنسی
ج) هیپوفیز
د) تیروئید

28.كدام هورمون از غده ی هیپوفیز ترشح می شود و اختلال در ترشح آن چه عوارضی دارد؟ (مرداد 82)
الف)‌انسولین – اختلال در رشد
ب) هورمون رشد – ایجاد بیماری
ج) هورمون رشد – افزایش قند
د) انسولین – تحریك ساخت پروتئینی

29. سرعت نسبی دستگاه عصبیو دستگاه هورمونی به ترتیب از راست به چپ كدام است؟
الف) كم – كم
ب) كم – زیاد
ج) زیاد – زیاد
د) زیاد – كم

30. كدام گزینه زیر جزء فعالیت های مشترك هورمون ها نیست ؟( طرح سنجش82)
الف) اثرات خاص روی سلول های ویژه به نام اندام هدف می گذارند
ب) توسط خون به همه بدن می رسند
ج) به مقدار بسیار كم ساخته می شوند
د) محل اهدام هدف و تولید هورمون یك جاست

31. هورمون ها در كدام یك ازموارد زیر با هم تفاوت دارند؟
الف) تركیب شیمیایی
ب) محل اندام هدف و محل تولید
ج) میزان ترشح
د) چگونگی انتقال

32. كدام یك از غدد زیر دارای دو بخش درون ریز و برون ریز می باشد؟
الف) پانكراس
ب) تیروئید
ج) فوق كلیوی
د) عرق

33. كدام یك از غدد زیر درون ریز محسوب نمی شوند؟
الف) تیروئید
ب) هیپوفیز
ج) بزاق
د) جنسی

34. محل تأثیر هورمون چه نام دارد؟
الف) سلول های ترشح كننده
ب) سلول های هدف
ج) غده
د) اندام

35. كدام یك از موارد زیر از اثرات انسولین نیست؟
الف ) كاهش قند خون
ب) افزایش جذب گلوكز توسط سلول های ماهیچه ای
ج) افزایش تولید و تجمع گلیكوژن در كبد
د) تبدیل گلیكوژن به گلوكز در كبد

36. دقت هورمون ها و اعصاب به ترتیب از راست به چپ كدام است؟
الف) زیاد – زیاد
ب) زیاد – كم
ج) كم – زیاد
د) كم – كم

37. رشد و وادار كردن سایر غدد به ترشح هورمون از اثرات كدام غده ی زیر است؟
الف) تیروئید
ب) هپیوفیز
ج) غدد جنسی
د) لوزالمعده

38. غدد درون ریز ترشحات خود را كجا می ریزند؟
الف) داخل دستگاه گوارش
ب) داخل خون یا دستگاه گوارش
ج) داخل خون
د) خارج از بدن

39. اختلال در ترشح هورمون رشد كدام یك از موارد زیر را به دنبال دارد؟
الف) توقف رشد
ب) افزایش رشد
ج) كاهش رشد
د) تغییرات رشد

40. كدام گزینه در مورد اپی نفرین درست است؟
الف) یك هورمون است
ب) یك انتقال دهنده ی عصبی است
ج) نه نقش هورمونی دارد و نه نقش انتقال دهنده ی عصبی
د) بعضی جاها نقش هورمونی دارد و در برخی موارد نقش انتقال دهنده ی عصبی دارد
 

هماهنگی و ارتباط (پاسخنامه)

1. الف – این پیام ها از طریق نخاع به مغز منتقل می شوند و اگر پاسخی نیاز باشد، داده می شود.

2. ب – دستگاه عصبی به دو بخش مركزی و محیطی تقسیم می شود. دستگاه عصبی مركزی شامل مغز و نخاع است و از دو بخش ماده ی خاكستری كه محتوی جسم سلولی نورون ها و ماده ی سفید كه اجتماع دندریت ها و آكسون هاست، تشكیل شده است. دستگاه عصبی محیطی شامل اعصابی است كه از آكسون ها و دندریت های بلند نورن ها تشكیل شده اند و شامل دو بخش اصلی حسی و حركتی است.

3. – دستگاه عصبی هم به شرایط محیط داخلی و هم به شرایط محیط خارجی بدن پاسخ می دهد كه به آن هماهنگی گفته می شود.

4. د – دستگاه عصبی محیطی شامل دو بخش حسی و حركتی است كه مغز و نخاع را به قسمت های دیگر بدن ارتباط می دهد.

5. ج – كنترل، ارتباط و هماهنگی هر سه به عهده ی دستگاه عصبی است

6. الف – مخ بزرگترین بخش مغز است و توانایی یادگیری، حافظه، ادراك و عملكرد هوشمندانه را دارد

7. الف – مخچه در حفظ تعادل بدن نقش اصلی را دارد و آسیب دیدن آن سبب عدم تعادل می شود

8. ج – حسی ، حركتی و رابط

9. الف – جهت حركت پیام عصبی در طول نورون همیشه یك طرفه و از دندریت ( جسم سلولی) به طرف آكسون می باشد

10. ب – نورون ها به هم متصل نیستند. بلكه فاصله ی بسیار اندكی میان آنها است كه به آن فضای سیناپسی گفته می شود. در این محل ترشح نوعی ماده ی شیمیایی به نام انتقال دهنده ی عصبی، پیام عصبی را از یك نورن به نورن بعدی منتقل می كند.

11.الف - نورون حسی ماهیچه ی جلوی ران در نخاع دو شاخه شده، یكی نورون حركتی ماهیچه ی جلوی ران را تحریك كرده و در نتیجه فعالیت این نورون ماهیچه جلوی ران منقبض شده و پا به سرعت بالا می آید. شاخه ی دوم نورون حسی مذكور یك نورون رابط را در نخاع تحریك می كند و این نورون رابط، نورون حركتی، ماهیچه ی عقب ران را غیرفعال كرده و باعث می شود زمان بالا آمدن پا ماهیچه ی عقب ران در حال استراحت بوده و از حركت پا به حركت بالا جلوگیری نكند.

12.ب

13.ب – انتهای اكسون، ماهیچه ، غدد و یا سلول عصبی بعدی قرار دارد و باعث انتقال پیام عصبی به آنها می شود.

14.د

15.الف - كسی كه مخچه اش آسیب دیده تعادل نداشته و كارهای خود را غیرماهرانه انجام می دهد. مثلاً نمی تواند یك خط مستقیم رسم كند یا با چكش روی میخی بكوبد.

16. الف – دارای قسمت های زیر است.

البته ساختمان نورون های حسی، حركتی و رابط مقداری با هم اختلاف دارند. مثلاً نورون رابط غلاف میلین ندارد. یا شكل دندریت نورون حسی با نورون حركتی و رابط فرق می كند.

 

17. ج – این اعمال ناخودآگاه و بدون تفكر صورت می گیرد. به همین دلیل خیلی سریع و غیر ارادی بوده و اغلب اوقات هدف آن حفاظت از بدن است.

18. ب – مخ مركز حافظه و بصل النخاع تنفس و ضربان قلب را تنظیم می كند

19. ج

20. الف – چون در نورون های حسی گرفتن پیام حساسیت بیشتری دارد و در نورون های حركتی انتقال سریع آن مهم است.
 

21. ج – پیام های دستگاه عصبی را به ماهیچه ها یا غدد می رساند

22. الف

23. ب – مشاهده ی غذا محرك غدد بزاق بوده و پاسخ بزاق به این محرك ترشح بزاق است. نور محرك مردمك و تغییر قطر آن پاسخ مردمك به نور است. در نور كم قطر مردمك زیاد (گشاد) و در نور زیاد قطر مردمك كم (تنگ) می شود.

24. ب - در هنگام خطر قطر رگ ها زیاد شده تا غذا و اكسیژن بیشتری به بدن رسیده و بدن برای مقابله با خطر آماده شود.

25. ج – بعضی هورمون ها می توانند سبب تحریك سلول های عصبی یا ماهیچه ای شوند. بعضی از سلول های عصبی می توانند برخی هورمون ها را نیز تولید كنند.

26. ب – انسولین به چند روش قند خون را كاهش می دهد:
1. با افزایش تولید و تجمع گلیكوژن در كبد
2. افزایش جذب گلوكز توسط سلول های ماهیچه ای و تبدیل آن به گلیكوژن


27. ب – بعضی از غدد همواره فعالیت می كنند اما بعضی از غدد مثل غدد جنسی از یك سنی به بعد شروع به فعالیت می كنند.

28. ب – هورمون رشد از غده ی هیپوفیز ترشح می شود كه زیادی ترشح آن قبل از بلوغ باعث رشد بیش از حد شده و فرد غول پیكر می شود. اگر ترشح آن در زمان رشد خیلی كم باشد، فرد كوتوله می شود. اگر هورمون رشد بعد از بلوغ زیاد ترشح شود فرد از نظر قطری رشد می كند.( اكرومگالی)

29. د – سرعت دستگاه عصبی زیاد، دوام آن كم و دقت آن زیاد است
سرعت دستگاه هورمونی كم، دوام آن زیاد و دقت آن كم است

30. د – اندام هدف و محل تولید آنها از هم جداست.
 

31. الف

32. الف – پانكراس یا لوزالمعده دارای دو بخش درون ریز و برون ریز می باشد. از هورمون های بخش درون ریز آن می توان انسولین را نام برد و از هورمون های بخش برون ریز آن می توان به آنزیم های گوارشی مثل بی كربنات اشاره كرد كه چون خاصیت قلیایی دارد اسید معده وارد شده به دوازدهه را خنثی می كند تا اسید به دیواره ی دوازدهه آسیب نرساند.

33. بزاق یك غده ی برون ریز است.

34. ب – سلول هایی كه تحت تأثیر هورمون قرار می گیرند، سلول هدف نامیده می شوند.

35. د – انسولین از طریق (ب) و (ج) قند خون(گلوكز خون) را كاهش می دهد. اما تبدیل گلیكوژن به گلوكز در كبد تحت تأثیر گلوكاگون صورت می گیرد و باعث افزایش قند خون می شود، گلوكاگون هم از لوزالمعده (پانكراس) تولید می شود.

36. ج – دقت هورمون ها از اعصاب كمتر است.

37. ب – هیپوفیز دارای سه بخش پیشین‌، پسین و میانی است كه بیشترین هورمون های آن از بخش پیشین ترشح می شوند.

38. ج – خون درون بدن محسوب می شود ولی دستگاه گوارش، درون بدن محسوب نمی شوند.

39. د – میزان رشد دچار اختلاف شده و تغییر می كند. ممكن رشد خیلی كم یا خیلی زیاد شود

40. د – اگر از سلول عصبی ترشح شود نقش انتقال دهنده ی عصبی دارد یعنی پیام عصبی را از یك نورون به نورون دیگر انتقال می دهد ولی اگر از غده ی فوق كلیوی ترشح شود نقش هورمونی دارد و فرد را برای حالت ستیز یا گریز آماده می كند.
 

 

 

طبقه بندی: سوالات تستی علوم سوم راهنمایی، 
.: Weblog Themes By Pichak :.


تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک