تبلیغات
علوم تجربی دوره راهنمایی oloom - پاسع فکر کنیدهای کتاب علوم سوم راهنمایی

علوم تجربی دوره راهنمایی oloom
 منتظر نظرهای سازنده ی شما هستیم
 
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 7 اردیبهشت 1390 توسط م. عبدالهی
فصل اول

  مقایسه كنید ص5
مدل اتمی تامسون و مدل اتمی رادفورد چه شباهت ها و چه تفاوت هایی با یكدیگر دارند؟

شباهت ها :
‌1 – در هر دو مدل اتم كروی شكل است.
2 – در هر دو مدل الكترون دارای بار منفی است
3 – هر دو مدل اتم خنثی است و هر دو به یك اندازه بار مثبت و منفی دارند  

  تفاوت ها:

1 - در مدل تامسون، بار مثبت خمیر كیك است. در مدل رادفورد، هسته در مركز اتم و عمده جرم اتم را تشكیل می دهد.
2- در مدل تامسون اتم تو پر و سفت است اما در مدل رادفورد بیشتر حجم اتم را فضای خالی تشكیل می دهد.
3 – در مدل اتمی تامسون، الكترون ها مانند كشمش درون خمیری از بار مثبت پخش شده اند. اما در مدل اتمی رادفورد، هسته ی اتم به وسیله ی الكترون ها محاصره شده است.  

  مقایسه كنید .ص5
مدل اتمی رادفورد با مدل اتمی بور چه شباهت ها و تفاوت هایی با یكدیگر دارند؟ شباهت ها :

1- در هر دو، هسته در مركز قرار دارد
2 – در هر دو هسته دارای بار مثبت و الكترون دارای بار منفی است
3 – حجم هسته ی اتم در مقایسه با حجم اتم بسیار كوچك است.
تفاوت ها :
1- د رمدل اتمی رادفورد، هسته ی اتم به وسیله الكترون ها محاصره شده است، اما در مدل بور، الكترون ها در مدارهایی به دور هسته می چرخند.  

  فكر كنید :ص7
مدل اتمی بور برای سه اتم مختلف در شكل زیر نشان داده شده است.
1 – تعداد الكترون ها ، پروتون ها و فوترون ها را در هر اتم مشخص كنید.

 

تعداد نوترون

تعداد پروتون

تعداد الكترون

نام اتم

2

2

2

سمت چپ

4

3

3

وسط

5

4

4

سمت راست

  2 – به مجموع تعداد پروتون های یك اتم، عدد اتمی آن می گویند.عدد اتمی هر اتم را مشخص كنید.

3 = تعداد پروتون = عدد اتمی (اتم سمت چپ)
3 = تعداد پروتون = عدد (اتم وسط)
4 = تعداد پروتون = عدد اتمی (اتم سمت راست)  

  3 – كدام اتم سنگین تر است؟ چرا؟

عدد جرم اتمی سمت راست بیشتر از اتم وسط و اتم وسط بیشتر از سمت چپ است پس اتم سمت راست سنگین تر از بقیه اتم هاست. زیرا عدد جرمی آن از بقیه بیشتر است.  

  مقایسه كنید : ص 11 مدل بور در سه اتم در شكل روبه رو نشان داده شده است:


1 – این سه اتم چه شباهتی با یكدیگر دارند؟
عدد اتمی همه ی آنها با هم برابر است و تعداد الكترون های آنها نیز با هم برابر است.
2 – این اتم ها چه تفاوتی با یكدیگر دارند؟
عدد جرمی این سه اتم با هم متفاوت است.
3 – هر یك از این اتم ها به چه عنصری تعلق دارند؟
هر سه این اتم ها، اتم هیدروژن هستند.
4- عدد اتمی و عدد جرمی هر یك از آن ها را معین كنید.
عدد اتمی آن ها برابر یك است. چون هر یك فقط یك پروتون دارند. عدد جرمی اتم است سمت چپ یك ، اتم وسط دو اتم سمت راست برابر سه است.  

  فكر كنید :ص11
برای اكسیژن سه ایزوتوپ در طبیعت یافت می شود. جدول رو به رو این ایزوتوپ ها و فراوانی آنها را در طبیعت نشان می دهد.
1 – عددهای نوشته شده در سمت چپ – بالا و پایین نماد شیمیایی ، چه معنایی دارند؟

 

ایزوتوپ

o188 o178 o168

تعداد ایزوتو های موجود در میان صد هزار اتم اكسیژن

99763 37 200

كدام ایزوتوپ اكسیژن از همه سبك تر است؟ چرا؟
ایزوتوپ 16 از همه سبك تر است . چون عدد جرمی آن از بقیه كم تر است.
كدام ایزوتوپ اكسیژن در طبیعت بیشتر یافت می شود؟
ایزوتوپ 16 اكسیژن در طبیعت بیشتر یافت می شود.  

فصل دوم

  محاسبه كنید :
فرمول شیمیایی برخی از تركیب های شیمیایی در زیر داده شد است:
الف – هر فرمول 4CH دو عنصر كربن و هیدروژن، در تركیب ; C6H12O6سه عنصر اكسیژن،کربن و هیدروژن، در تركیب HCL دو عنصر هیدروژن و كلر و در تركیب2 NO دو عنصر نیتروژن و اكسیژن بكار رفته است.
ب – فرمول وجود چند اتم از هر نوع عنصر را در ساختار مولكول های آن تركیب نشان می دهد؟
در تركیب متان یك اتم كربن و 4 اتم هیدروژن‌، در ترکیب گلوگز6اتم كربن، 12 اتم هیدروژن،‌و 6 اتم اكسیژن بكار رفته است.  ودر ترکیب دی اکسید نیتروژن دو عنصر اکسیژن و یک نیتروژن

  فكر كنید
با دقت به شكل بخشی از شبكه ی بلوری نمك خوراكی (شكل صفحه قبل) نگاه كنید. آیا می توانید نیروهای جاذبه ای را كه باعث ایجاد این شبكه ی بلوری شده است مشخص كنید؟

در شبكه ی بلوری نمك، یون سدیم دارای بار الكتریكی مثبت و یون كلرید دارای بار الكتریكی منفی است . نیروی جاذبه ی بین این دو یون مثبت و منفی باعث ایجاد یك شبكه بلوری در نمك خوراكی می شوند. (پیوند یونی)  

فصل سوم

  فكر كنید ص27
در مطالعه ی تاریخچه زمین، سنگ های رسوبی بهتر از بقیه ی اقسام سنگ ها هستند، دلیل چیست؟

سنگ های رسوبی از بسیاری جهات پرارزش اند، از جمله اینكه در آنها غالباً بقایای گیاهان و حیوانات پیدا می شود كه آنها را فسیل می نامند. دانشمنان با استفاده از فسیل ها تاریخ گذشته ی زمین را معلوم می كنند. سنگ های رسوبی شواهد مربوطه به تاریخچه ی گذشته ی زمین را در بردارند و نشان می دهند كه وضع دریاها و خشكی ها، رشته كوه ها و غیره در گذشته چگونه برده است.  

 

  فكر كنیدص28
یك جاندار پس از مرگ باید دور از چه عواملی قرار گیرد تا همه یا قسمتی از جسد آن باقی بماند؟

این جاندار باید بلافاصله پی از مرگ، در محلی قرار گیرد تا در معرض تجزیه و فساد قرار گیرد. مثلاً اگر دارای اعضای نرم یا فاقد اسكلت سخت داخلی یا خارجی است. نباید در مجاورت هوا یا زیر آب قرار گیرد چون در این حالت تجزیه گردیده و یا خوراك جانداران دیگر می شود. در حالت كلی خشكی جای خوبی برای فسیل شدن نیست.  

  فكر كنید :‌ص30      
1 – به كمك جای پای جاندار ،‌چه اطلاعاتی درباره آن جاندار می توان كسب كرد؟

وزن ، بزرگی جثه، نوع جاندار، نوع تغذیه
2 – وجود زغال سنگ در یك منطقه چه اطلاعاتی درباره آب و هوای گذشته ی آن جا می تواند در برداشته باشد؟
وجود زغال سنگدر یك منطقه نشان میدهد كه شرایط آب و هوایی در آن منطقه برای پیدایش جنگل های انبوه مناسب بوده است.
3 – آیا می توان به كمك فسیل ها مناطق مختلف دریاهای گذشته را از نظر عمق شناسایی كرد؟
بله زیرا در هر منطقه از دریا متناسب با .... فاصله از ساحل ، جنس رسوبات فرق می كند و از طرفی هر لایه ی فسیل های ویژه ای دارد كه با فسیل های لایه های بالایی و پائینی متفاوت است.
4 – آیا می توان به كمك فسیل ها، دریاچه آب شیرین را از دریاچه آب شور تشخیص داد؟
بله، برخی از فسیل های مربوط به جانوران ساكن دریاچه آب شیرین اند، پس سنگ های محتوی آثار آن ها باید در محیط آب شیرین تشكیل شده باشد.  

  فكر كنید :ص31
از ترتیب پیدایش جانداران در روی زمین چگونه می توانند به قدیم یا جدید بودن لایه های رسوبی چین خورده پی ببرند؟

فسیل ها نشان دهنده ی طرز تكامل حیات در روی زمین اند، و چون جانداران ابتدایی و ساده تر در مقایسه با جانداران پیچیده و پیشرفته قدمتی زیادتر دارند، با مقایسه نوع فسیل های موجود در سنگ ها می توان ترتیب قدمت های لایه رسوبی را معلوم كرد.
مقایسه کنید ص35

در شکل الف که نظر لامارک را نشان می دهد نشان می دهد که صفات اکتسابی ارثی می شوند ولی داروین با این نظر مخالف بود و می گفت آن جاندارانی که سازگارترند زنده می مانند.

فكر كنید :35
1 – نوع سازگاری هر كدام از جانداران زیر را مشخص كنید:
گاو ،مار،کاکتوس،اردک،بوته ی کدو
گاو :ناخن اندام های حركتی تبدیل به سم شده است. معده چهار قسمتی است دندان های آسیا رشد بیشتری دارند.
مار :داشتن پولك های ضخیم در سطح خارجی پوست كه سبب می شود آب بدن از بین نرود و نیاز جانور به آب كم باشد.

كاكتوس : سطح پهنك برگ ها فوق العاده كاهش یافته و تبدیل به خار شده است و تعداد روزنه ها كم است.
اردك : دستگاه گوارش دارای بخش های ویژه ای بنام چینه دان و سنگدان است
بوته كدو:طول ریشه بدلیل نیاز زیاد گیاه به آب زیاد است و در اطراف پخش می شود.
2 – آیا مهاجرت می تواند یكی از عوامل ایجاد تغییر در جمعیت های جانداران باشد؟ برای گفته خود دلیل بیاورید؟
مهاجرت عبارت است از جابجایی از مكانی به مكان دیگر . مهاجرت ها می توانند بر افزایش یا كاهش جمعیت ساختمان سنی جمعیت و ... اثر بگذارد به عنوان مثال وقتی روستاییان به شهرها مهاجرت می كنند چون اغلب مهاجرین .... كار و فعالیت هستند باعث افزایش جمعیت سالخوره و یا در مورد زنان در روستا می شوند.
تفسیر كنیدص36
این جمله را تفسیر كنید:
«جهش بوجود آورنده تغییرات در جانداران و انتخاب طبیعی گسترش دهنده ی آنها در جریان جمعیت ها ست.»
جهش سبب پیدا شدن صفات جدید می شود اما به تنهایی قادر به تغییر چهره ی جمعیت نیست زیرا میزان جهش بسیار كم است ولی انتخاب طبیعی یا انتخاب انواع جدید و حذف انواع دیگر امكان گسترش این صفت را فراهم می كند. به بیان دیگر جهش ایجاد كننده ی صفت جدید در فرد و انتخاب طبیعی افزایش دهنده ای فراوانی این صفت است.  

فصل چهارم

  فكر كنید ص41
در محل ورقه های دورشونده،‌مرتباً سنگ كره ی جدید تشكیل می شود، در این صورت آیا وسعت زمین هم اكنون در حال افزایش است؟

اگر پدیده جبرانی وجود نداشته باشد، باید بر وسعت زمین همچنان افزوده شود، اما سطح زمین مقداری ثابت است یعنی در مناطقی مانند محل برخورد ورقه های نزدیك شوند، قسمتی از سنگ كره از بین می رود.  

  فكر كنید ص43
1 – گفته می شود هر چقدر تعداد زلزله های كوچك در یك منطقه بیشتر باشد ،بهتر است به نظر شما دلیل چیست؟

به همراه وقوع هر زلزله هر چند كوچك مقداری از انرژی ذخیره شده آزاد می شود و درنتیجه از احتمال وقوع زلزله شدید – كه با آزاد شدن انرژی زیادی همراه است كاسته می گردد.  

  2 – كدام پدیده ی زمین شناسی در تمام حاشیه های ورقه های سازنده سنگ كره زمین بوجود می آید؟

زلزله ، تقریباً تمامی زمین لرزه های دنیا در حاشیه ی ورقه های سازنده سنگ كره زمین بوجود می آیند.  

تفسیر کنید ص44

محل صفحات بر محل آتشفشان هاو کوههای جوان ورشته های میان اقیانوسی بر هم مماس هستند.

 

فصل پنجم

  تفسیر كنید.ص50
با مشاهده طیف تركیب های احتمالی ستاره های 1،2،3، را تعیین كنید.
در تركیب خورشید چه عناصری وجود دارد؟ در كدام ستاره كلسیم و در كدامیك سدیم یافت می شود؟ تركیب كدام ستاره به تركیب خورشید بیشتر است؟

تركیب احتمالی ستاره 1 : هیدروژن ،كلسیم
تركیب احتمالی ستاره 2 : هیدروژن ،‌هلیوم
تركیب احتمالی ستاره 3 : جیوه، هیدروژن ، كلسیم ،‌هلیوم‌ و سدیم
در تركیب خورشید عناصر هیدروژن :‌هلیوم و سدیم یافت می شود
در ستاره ی 1 كلسیم و در ستاره 3 سدیم یافت می شود
تركیب ستاره 2 به خورشید شبیه تر است.  

فصل ششم

  بحث كنید .ص56
در كدامیك از موارد زیر كار انجام می شود؟ چرا؟
شخص از نردبان بالا می رود؟

بله، زیرا وقتی شخص از نردبان بالا می رود در جهت نیرو حركت می كند، در این صورت كار انجام می شود.
شخص روی صندلی می نشیند.
خیر، زیرا شخص ساكن است و حركت نمی كند، پس كاری انجام نمی شود.
جرثقیل باری را به درون كامیون منتقل می كند.
بله. زیرا جرثقیل، به بار نیرویی را به بالا وارد می كند و بار به طرف بالا حركت می كند و چون جسم در جهتی كه نیرو به آن وارد می شود به حركت در می آید ، در این صورت كار انجام می شود.
قطعه ای آهن به وسیله اره به دو قسمت تقسیم می شود.
خیر زرا وقتی قطعه ی آهن به دو قسمت تقسیم می شود ساكن است و حركت نمی كند پس كاری انجام نمی شود.  

  تفسیر كنیدص58
با توجه به دو عبارت زیر مشخص كنید كه مقدار كار انجام شده به چه عواملی بستگی دارد؟
1- وقتی یك وزنه بردار، وزنه ی 1500 نیوتونی (حدوداً 150 كیلوگرمی) را بلند می كند، نسبت به هنگامی كه وزنه 1200 نیوتونی را به بالای سر می برد، كار بیشتری انجام می دهد.
2- وزنه برداربرای بلند كردن وزنه تا بالای سر نسبت به بلند كردن آن تا مقابل سینه خود، باید كار بیشتری انجام دهد.

از دو عبارت فوق دو نتیجه را می توان گرفت.
الف) مقدار كار انجام شده روی یك جسم به میزان نیرویی كه بر جسم وارد می شود بستگی دارد.
ب) مقدار كارانجام شده روی یك جسم به اندازه جابه جایی جسم بستگی دارد.  

  فكر كنید :ص60
آیا می دانید از یكسان بودن یكای اندازه گیری كار (ژول) چه نتیجه ای می توان گرفت؟

نتیجه می گیریم كه كار شكلی از انرژی است و می توان گفت انرژی توانایی انجام كار است.
فكر كنید :ص65
برای آسان تركردن كارهای زیر از چه وسیله هایی استفاده می كنید.
بلند كردن ماشین برای تعویض چرخ : جك
بریدن درخت : اره
بستن پیچ یا باز كردن آن آچار پیچ گوشتی
بازكردن در بطری نوشابه : در باز كن
فكر كنید :‌ص66
تعدادی ماشین را نام ببرید و بگوئید هر كدام به چه طریق به ما كمك می كنند؟
دوچرخه با افزایش مسافت اثر نیرو به ما كمك می كند. اهرم با افزایش مقدار نیروی در بلند كردن اجسام به ما كمك می كند. استفاده از قرقره برای بالابردن مصالح ساختمانی با تغییر جهت دادن نیروی وارد بر طناب به ما كمك می كند.
فكر كنیدص68
چگونه می توان بازده یك ماشین را به عنوان یك ملاك برای كیفیت عملكرد آن را در نظر گرفت ؟
با توجه به اینكه بازده ماشین نسبت به كار مفید به كل انرژی داده شده به ماشین است . پس هر چه بازده یك ماشین بالاتر باشد. كیفیت عملكرد آن بهتراست، زیرا به ازاء انرژی معینی كار مفید بیشتری انجام می دهد.
فكر كنید ص70
همیشه مزیت مكانیكی اهرم نوع دوم بیشتر از یك و مزیت مكانیكی اهرم نوع سوم كمتر از یك است. یعنی اهرم نوع دوم،نیرو را افزایش می دهد . در حالی كه اهرم نوع سوم نیرو را كاهش می دهد. به نظر شما، مزیت مكانیكی اهرم نوع اول چگونه است؟ چرا؟
مزیت مكانیكی اهرم نوع اول برابر یك است. زیرا طول بازوی مقاوم برابر طول بازوی محرك است.
فکر کنید ص72
1-برای این کار باید نیروی محرک را به محور وارد کرد مانند چرخ دوچرخه

 

 

فصل هفتم

  فكر كنید ص77

درباره عبارت زیر فكر كنید آیا می توانید این پدیده ها را به مفهومی كه در ذهن خود از فشار دارید مربوط نمائید.
لبه تیز چاقو گوشت را به راحتی می برد اما لبه ی پهن آن نمی برد وقتی لبه ی چاقو تیز است، فشار وارد بر گوشت بیشتر و وقتی لبه ی آن پهن است نیرو در سطح وسیع تری پخش می شود و فشار وارد برگوشت كم تر است.
میخ از سر تیزش در چوب فرو می رود اما از سر پهن فرو نمی رود.
نوك تیز میخ فشار بیشتری را بر چوپ وارد می كند.
مرتاض های هندی روی یك تخت چوبی پوشیده از میخ می خوابند اما نمی توانند روی آن بایستند.
وقتی مرتاض های هندی روی تخت می خوابد سطح زیاد و فشار كم است. اما وقتی می ایستد، سطح كم و فشار زیاد است و میخ ها در پاهایش فرو می رود.  
فكر كنیدص84
می دانید كه اگر لاستیك ماشین یا توپ را بیش از حد باد كنیم، می تركد، علت آن چیست؟

زیرا مقدار گاز بیشتری را وارد لاستیك یا توپ می كنیم و فشار داخل آن ها بیشتر می شود و وقتی این فشار بیش از حد شود، می تركد.  

  به نظر شما اگر دمای گازی كه در یك ظرف دربسته وجود دارد افزایش یابد فشار آن بیشتر می شود یا كم تر؟ چرا؟

فشار گاز با دمای گاز نسبت مستقیم دارد. اگر گازی را گرم كنیم. دمای آن افزایش می یابد و فشار گاز زیاد می شود.  

فصل هشتم

فکر کنید ص91

تعدادی از الکترونهای یک ماده به ماده ی دیگر انتقال می یابد

فکر کنید92

همواره در القا بار القا گر والقا شونده مخالف یکدیگر است.

فصل نهم

  فكر كنید . ص 94

دیدیم كه برق و نیز صاعقه ، تخلیه ی الكتریكی بین دو ابر یا ابر و زمین است، با توجه به آن چه تاكنون آموخته اید پاسخ دهید كه «تخلیه الكتریكی چه روی می دهد؟»  

در این تخلیه الکترونها از جایی که تعدادشان زیاد است به جای که کم است می روند.

  مشاهده كنید : ص 98 :
یك لامپ را روشن و پس از مدت كوتاهی خاموش كنید. سپس آن را لمس كنید، چه تغییری كرده است؟

لامپ پس از روشن و خاموش شدن گرم می شود و این نشان میدهد كه در لامپ بدلیل مقاومت الكتریكی قسمتی از انرژی الكتریكی به انرژی گرمایی تبدیل شده است.  

  اندازه گیری كنید:ص99
به كمك یك لامپ 3 ولتی در قوه ی 5/1 ولتی یك ولت سنج دو آمپرسنج و یك كلید مداری مطابق شكل ص 99 بسازید. وقتی كلید را می بندید، لامپ روشن می شود. آمپرسنج ها (A1 و A2) جریان الكتریكی در مدار و ولت سنج (V) ،‌اختلاف پتانسیل دو سر لامپ را نشان می دهند. پاسخ پرسشهای زیر را بنویسید.
1 – آمپرسنج های A1 و A2 انازه هایی را نشان میدهند. آیا این اندازه ها یكسان هستند یا خیر؟ از مقایسه ی آنها چه نتیجه ای می گیرید؟

آمپر سنج A1‌و A2 اندازه هایی یكسان را تشكیل می دهند. از مقایسه ی مقادیر A1‌و A2 نتیجه گرفته می شود كه در مدار الكتریكی ساده،‌جریان الكتریكی در همه نقاط مقدار ثابتی را دارد.  

  محاسبه كنید مقاومت الكتریكی لامپ چه اندازه است؟

اختلاف پتانسیل = 1/5×2=3
جریان الكتریكی = 0/5 آمپر

 

 

مقاومت الكتریكی =

اختلاف پتانسیل

=

3

=

6 اهم

جریان الكتریكی

0/5

فصل دهم

جدول را کامل کنید:ص113

نوع ماهیچه

اسکلتی

صاف

قلبی

رنگ

قرمز

سفید

قرمز

بزرگی

رشته ای ]چند هسته ای ،دارای

خطوط تیره و روشن

دوکی شکل،یک هسته ای

رشته ای،منشعب،دارای یک یا

دو هسته،مخطط

نوع عمل

ارادی

غیر ارادی

غیر ارادی

مثال

ماهیچه ران

ماهیچه دیواره روده

ماهیچه دیواره قلب

کار

حرکت دادن پا

هضم غذا

ضربان قلب

 

 

 

 

فصل یازدهم

  فكر كنیدص122
سؤالات زیر درباره نورونهاست . به این سؤالات پاسخ دهید:
چه خصوصیت هایی در سلول های عصبی دیده می شود كه شبیه آن ها در سلول های دیگر بدن وجود ندارد؟

سلول های عصبی برای انتقال پیامهای بدن (تحریك های عصبی) طرح ریزی شده اند و این پیام ها ماهیت الكتریكی دارند،‌همچنین این سلول ها واجد تارهای بسیاری به نام رشته های عصبی هستند كه در سلول های دیگر بدن وجود ندارند.  

  فرق عمل دندریت ها و آكسون ها چیست؟

دندریت پیام های عصبی را دریافت می كند و آنها را به جسم سلولی انتقال میدهد اما آكسون پیامهای عصبی را از جسم سلولی می گیرد و منتقل می كند.  

  انتقال پیام های عصبی در طول نورن بصورت یك طرفه انجام می شود . فایده ی این وضع چیست؟

این وضع برای جلوگیری از اختلال در كار انتقال پیام های عصبی ضرورت دارد. فكر كنید .  

  جدول زیر درباره ی انعكاس هاست. آنرا تكمیل كنید.

 

منظور

پاسخ

محرك

نوع انعكاس

عدم ورود سوزن به دست

حركت دست به عقب

سوزن

عقب كشیدن دست

محافظت از چشم ها

بستن چشم

مشاهده غذا

ترشح بزاق

محافظت از چشم ها

بستن چشم

تماس جسم خارجی با قرنیه

پلك زدن

خروج غبار از چشم

خروج اشك از چشم

ورود جسم خارجی به چشم

ریزش اشك

خروج غبار از بینی

خروج هوا از بینی

تماس غبار با مخاط بینی

عطسه

عدم ورود غذا به نای

خروج غذا از نای

تماس ذره غذا با پوشش نای

سرفه

عدم ورود نور زیاد به چشم

تنگ شدن مردمك

نور زیاد

تغییر قطر مردمك

دریافت مقدار زیاد اكسیژن

تنفس عمیق

كاهش اكسیژن خون

خمیازه

دوركردن زانو از عامل ضربه

حركت ساق پا به بالا

ضربه تندزیر كشكك زانو

پرش زانو

 

 

  تفسیر كنیدص123
با مشاهده شكل ص 123 آن چه را كه رخ داده است را توضیح دهید.
1) ابتدا جسم تیز،نورون حسی واقع در نقطه ی تماس را تحریك می كند.
2) این نورون با پیام از طریق آكسون خود، با واسطه یا بدون واسطه نورون رابط، به نورون حركتی كه در مركز عصبی (نخاع) واقع است می رساند.
3) نورون حركتی واقع در نخاع، از راه آكسون، خود پیام لازم را به سلول های ماهیچه ای می رساند.
4) سلول های ماهیچه ای منقبض می شوند و پوست از محرك اولیه دور می شود  

  فایده ی سرعت و غیرارادی بودن عمل انعكاس چیست؟

زیرا عمل انعكاس،‌قبل از آن كه مغز اطلاع حاصل كند كه چه اتفاقی می افتد و وقت زیادی بگذرد، صورت می گیرد.  

  آیا جانوران همه انعكاس دارند؟

بله انعكاس های نخاعی را می توان در قورباغه ای كه مغز آن تخریب شده است نیز نشان داد.  

  مقایسه كنید
این جدول را تكمیل كنید:ص126

 

  فكر كنید :ص126

دستگاه هورمونی

دستگاه عصبی

 

شیمیایی

تقریباً الكتریكی

نوع پیام

خون

اعصاب

مسیر انتقالی

كم

زیاد

سرعت نسبی

تدریجی

زیاد

سرعت پاسخ

زیاد

كم

دوام پیام


چرا اثر هورمون ها پایدارتر از اثر پیام های عصبی است؟ فایده ی این پایداری چیست؟

تأثیر هورمون ها با دوام تر از تأثیر كار اعصاب است. اثرات آن ها بسیار كندتر و از نظر خصوصیات عمومی تر است. بیشتر تغییراتی كه تحت كنترل آنهاست، ماهیتی بلند مدت دارد.  

 

 

 

فصل دوازدهم

تفسیر کنید 127

نوزاد مواد مورد نیاز خود را از شیر مادر می گیرد.

خیر ،رشد بی باز گشت است.

فکر کنید ص130

به عوامل محیطی و نیز شرایط آب و هوایی و نیز ژنتیک

فصل سیزدهم

  بحث كنیدص135
این كه تولید مثل ویژگی مهم موجودات زنده است اما هیچ جانداری ،‌اگر فعالیت تولید مثلی نداشته باشد. جان خود را از دست نمی دهد. به نظر شما دلیل آن چیست؟ تولید مثل چه تفاوتی با سایر ویژه گی های موجوات زنده دارد؟

یك جاندار حتی اگر توانایی تولید مثل داشته باشد، باز هم ممكن است سنش پایدار نماند .  

  چه عواملی در بقای نسل جاندار مؤثر است؟

تولید مثل برای بقای نسل اهمیت دارد و در بقای فرد نیز تأثیری ندارد. سالم بودن فرزندان – مناسب بودن محیط زندگی جاندار از نظر تأمین غذا و سایر نیازهای فرزندان  

  یكی از اهداف تولید مثل ،‌افزایش تعداد جاندار است، آیا این هدف به تنهایی كافی است و می تواند نسل جاندار را حفظ كند؟ اگر شرایط محیط تغییر كند چه اتفاقی می افتد؟ هدف مهم تری باید در تولید مثل مورد توجه باشد؟

با تغییر شرایط محیط ممكن است شرایطی بوجود آید كه برای بقای افراد آن گونه مناسب نباشد. از این رو نسل جاندار از بین می رود. تولید مثل جنسی سبب ایجاد گوناگونی در افراد یك گونه می شود. این گوناگونی سبب می شود حتی با تغییر شرایط محیط برخی افراد گونه توانایی زیستن داشته باشند و نسل جاندار را حفظ كنند. یكی دیگر از راه های حفظ نسل در شرایط تغییر زندگی، تولید ساختارهایی مانند دانه، پیاز و غیره است كه به شرایط نامساعد مقاوم هستند.  

  به نظر شما كدامیك از هدف های تولید مثل در تولید مثل غیرجنسی در كدامیك در تولید مثل جنسی تأمین می شود؟

تولید مثل جنسی سبب تولید فرزندانی كاملاً مشابه با والدین می شود و به سرعت نسل را جاندار گسترش می دهد ولی تولید مثل جنسی با ایجاد گوناگونی ژنتیكی در فرزندان سبب افزایش توان سازگاری و بقای نسل جاندار می شود.  

  بحث كنید .ص143
در لقاح خارجی ، گامت ها در محیط زندگی جاندار كه معمولاً آب است رها می شوند. البته در لقاح داخلی نیز باید محیط مناسب برای زنده ماندن گامت ها تا هنگام لقاح فراهم باشد.
گامت هایی كه لقاح خارجی دارند،‌باید چه ویژگی هایی داشته باشند؟

تعداد آن ها باید زیاد باشد تا شانس این كه تعدادی از آن ها به گامت برسند بیشتر شود.
گامت های نر باید تاژك داشته باشند تا با شنا كردن در آب به گامت ماده برسند پوشش های حفاظتی مناسب و چسبناك داشته باشند  

  چرا لقاح خارجی روش مطمئنی برای تولید جاندار جدید نیست؟

چون بسیاری از گامتها از بین می روند و شانس لقاح و حتی شانس رشد چنین اندك خواهد بود.  

  مزایای لقاح داخلی بر لقاح خارجی چیست؟

در لقاح داخلی شانس لقاح گامت ها بیشتر است از این رو جاندار برای یك تولید مثل موفق انرژی كمتری هدر می دهد.
چرا حتی در لقاح داخلی تعداد گامت های نر بسیار بیشتر از گامت های ماده است؟
زیرا در در لقاح داخلی نیز تنها تعداد معدودی گامت نر توانایی رسیدن به گامت ماده و لقاح را دادند. لازم به ذكر است این امر سبب می شود لقاح گامت های معیوب كاهش پیدا كند.
فكر كنیدص144
گامت های نر و ماده در حیوانات تخم گذار و بچه زا با یكدیگر متفاوتند.
چرا در بسیاری از تخم گذاران ، گامت های ماده بسیار بزرگ تر از گامت های نر است؟
گامت های نر كوچك، زیاد و متحرك هستند. ولی گامت ماده بزرگ ، كم و غیرمتحرك است. گامت ماده در حیوانات تخم گذاردرشت تر بوده و ذخایر فراوان غذایی دارد و نیز پوسته های حفاظتی ضخیم تری دارد.
حیوانات بچه زا چه فرمت هایی بر حیوانات تخم گذار دارند؟
مراقبت از زاده ها در حیوانات بچه زا از اطمینان بیشتری برخوردار است. در حالی كه در تخم گذاری باید تعداد زیادی فرزند پرورش داد تا شاید یكی از آن ها به سن بلوغ و تولید مثل برسند.

فصل چهاردهم

فکر کنید 151

بازیافت با عث صرفه جویی در مصرف مواد اولیه،صرفه جویی در سرمایه . حفظ میحط زیست می شود بنابراین بازیافت کم هزینه تر است


.: Weblog Themes By Pichak :.


تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک