تبلیغات
علوم تجربی دوره راهنمایی oloom - پرسش های چهار گزینه ای همراه با پاسخ های تشریحی فصل اول (درون اتم)

علوم تجربی دوره راهنمایی oloom
 منتظر نظرهای سازنده ی شما هستیم
 

 

المپیادهای علوم
سال سوم راهنمایی  درون اتم  1 – به نظر كدام دانشمند بارهای منفی توسط بارهای مثبت احاطه شده اند؟

الف) تامسون
ب) رادرفورد
ج) دموكریت
د) دالتون
   2 – كدام گزینه از شباهت های مدل اتمی تامسون و رادرفورد است؟ (خرداد 81 )

الف) تمركز جرم در هسته
ب) وجود فضای خالی در اتم
ج) خنثی بودن اتم
د) اشاره به حركت الكترون ها
   3 – كدام گزینه از تفاوت های مدل اتمی رادرفورد و نیلزبور می باشد؟

الف) حركت الكترون در اطراف هسته
ب) نوع حركت الكترون ها در اطراف هسته
ج) وجود بار مثبت در هسته
د) كروی بودن اتم
   4 – كدام یك از موارد زیر از تفاوت های مدل اتمی تامسون و رادرفورد است؟ (مرداد81)

الف) كروی بودن اتم
ب) وجود بارهای مثبت و منفی
ج) ذره ای بودن الكترون
د) وجود فضای خالی در اتم
   5 – كدام نظریه مربوط به ارنست رادرفورد نیست؟

الف) اتم، یك هسته ی كوچك دارد كه بیشتر جرم اتم در آن قرار دارد
ب) هسته ی اتم از ذره های ساخته شده كه پروتون نامیده می شوند و دارای بار الكتریكی مثبت هستند
ج) پروتون های سازنده هسته به وسیله الكترون ها محاصره شده اند، با این حال بیشتر اتم از فضای خالی تشكیل شده است
د) الكترون ها روی مدارهای مشخصی در حال حركت اند
   6 – مدل اتمی فعلی به نظریه ی كدام دانشمند نزدیك تر است؟

الف) تامسون
ب) بور
ج) رادرفورد
د) دالتون
   7- سنگین ترین ذره ی اتم .........و سبك ترین ذره ی آن ........نام دارد.

الف) نوترون – پروتون
ب) نوترون – الكترون
ج)پروتون – نوترون
د) الكترون – پروتون
   8 – ذره ای كه دارای بار منفی است .......می گویند

الف) الكترون
ب) نوترون
ج) پروتون
د) الكترون یا نوترون
   9 – تعداد پروتون های اتم با تعداد .........برابر است

الف) الكترون ها
ب) نوترون ها
ج) الكترون ها و نوترون ها
د) مدارهای الكترونی
   10 – كدام ذره ی اتم بارالكتریكی ندارد؟

الف) پروتون
ب)‌الكترون
ج) پروتون و الكترون
د) نوترون
   11- مدل اتمی بور برای اتم نیتروژن با عدد اتمی 7 و عدد جرمی 14 كدام است؟
   12 – اگر x نماد شیمیایی یك عنصر باشد در a و b نمایانگر چیست؟

الف) a عدد اتمی و b عدد جرمی
ب) a عدد جرمی و b عدد اتمی
ج) a تعداد پروتون ها، b تعداد الكترون ها
د) a تعداد نوترون ها – b تعداد پروتون ها
   13 – كدام ذره ی اتم تعیین كننده ی نوع آن و خواص شیمیایی منحصر به فرد آن می باشد؟

الف) پروتون
ب) نوترون
ج) الكترون
د) الكترون و نوترون
   14 – نماد شیمیایی كدام عنصر با توجه به نام لاتین آن درست نوشته شده است؟

الف)ch <-- chlorine
ب) ph <-- phosphorus
ج) ca <-- carbon
د) He<-- Helium

15 – تفاوت تعداد پروتون ها و نوترون ها در كدام اتم برابر 4 است؟


16 – تفاوت گزینه ی زیر نمی تواند نماد شیمیایی یك عنصر باشد؟
الف) A
ب) B
ج) AB
د) Aa

17- اگر عدد اتمی عنصری و عدد جرمی آن 2z+3 باشد، تعداد نوترون ها كدام است؟
الف) Z
ب) 2z
ج)Z-3
د) Z+3

18- در اتم تعداد الكترون ها، پروتون ها و نوترون ها به ترتیب كدام است؟
(كنكو تیزهوشان)

الف) 17-17-18
ب) 17-18-17
ج)35-35-18
د)35-18-35

19 – با توجه به جدول كدام مقایسه ی زیر درست است؟ (كنكور تیزهوشان)

ذره الكترون پروتون نوترون
بار q1 q2 q3
جرم m1 m2 m3


الف) q2=-q1
ب) m3=m2-m1
ج) q2=q3+q1
د)‌ m2=m1

20 – به چه ذراتی ایزوتوپ گفته می شود. به ذراتی كه .......(شهریور81)
الف) در تعداد الكترون و پروتون با یكدیگر فرق دارند
ب) در تعداد پروتون با یكدیگر فرق دارند
ج) در تعداد الكترون و نوترون با یكدیگر فرق دارند
د) در تعداد نوترون با یكدیگر فرق دارند
 

21 – ایزوتوپ از ایزوتوپ سبكتر است ، زیرا : (خرداد 81)

الف) تعداد پروتون ها و الكتروهایش بیشتر است
ب) تعداد الكترون هایش بیشتر است
ج) تعداد نوتروهایش كمتر است
د) تعداد پروتون هایش كمتر است
   22 - در كدام گزینه ایزوتوپ های یك عنصر وجود دارد؟

   23 – فراوان ترین و كمیاب ترین ایزوتوپ اكسیژن به ترتیب كدام است؟

   24 - چند نوترون دارد؟

الف) 8
ب) 10
ج) 18
د) 26
   25 – كدام عنصر زیر نافلز بوده و در دمای معمولی(اتاق) مایع است؟

الف) Hg
ب)Ag
ج)B
د)Br2
   26 – ایزوتوپ های یك عنصر در كدام مورد زیر ممكن است با هم تفاوت داشته باشند؟

الف)‌خواص شیمیایی
ب) خواص فیزیكی
ج) خواص فیزیكی وابسته به جرم
د) خواص فیزیكی و شیمیایی
   27 – انرژی هسته ای از كدام یك از مواد زیر منشاء می گیرد؟

الف) نوترون
ب) پروتون
ج) الكترون
د) پروتون و الكترون
   28 – هسته ی كدام عنصر ناپایدار است؟

   29 – كدام یك از موارد زیر از بقیه برای موجودات زنده خطرناك تر است؟

الف) پلوتونیم
ب) اورانیم
ج) رادیم
د) پلونیم
   30 – از موارد پرتوزا در كدام یك از موارد زیر استفاده نمی شود؟

الف) پزشكی هسته ای
ب) كشاورزی
ج) صنعت
د) تولید سوخت های فسیلی
   31 – برسیلوس كدام عنصر را كشف كرده است؟

الف) سریم و توریم
ب) سلیسیم و باریم
ج) سریم و رادیم
د) توریم و رادیم
   32 – اتمی كه تعداد نوترون های آن بیش از 5/1 برابر پروتون های آن باشد، چه نوع باری دارد؟

الف) مثبت
ب) منفی
ج) هیچ باری ندارد( خنثی است)
د)هم مثبت و هم منفی
   33 – فرایند شكافت هسته ای به كدام منظور صورت می گیرد؟

الف) رسیدن به انرژی بیشتر
ب) پایدار شدن هسته ی ناپایدار
ج) جذب نوترون بیشتر
د) آزاد سازی نوترون
   34 – امروزه از انرژی هسته ای بیشتر در چه بخشی استفاده می شود؟

الف)‌بمب های هسته ای
ب) پزشكی هسته ای
ج) تولید انرژی الكتریكی
د) صنعت و كشاورزی

35 – سوخت بیشتر نیروگاه های هسته ای كدام است؟

36 – منظور از تبدیل بمب به راكتور كدام است؟ روش خاصی برای ........
الف) تولید انرژی بیشتر
ب) كنترل آزاد شده
ج) تبدیل انرژی هسته ای به انرژی الكتریكی
د) خنثی كردن بمب

پاسخ تشریحی سؤالات فصل اول

1.الف - تامسون در مورد ساختار اتم اظهار داشت : الكترون ها (با بار منفی ) مانند كشمش های درون یك كیك كشمشی در میان خمیری از بار مثبت پراكنده شده اند.

2. ج – از دیگر شباهت های آن دو می توان به موارد زیر اشاره كرد: كروی بودن، وجود بارهای مثبت ومنفی، ذره ای بودن الكترون

3 . ب – هر دو حركت الكترون ها در اطراف هسته اشاره كردند . اما «نیلزبور» نوع (مسیر حركت الكترونها را مشخص كرد . ولی رادرفورد به حركت الكترون ها اشاره كرد بدون تعیین مسیر حركت آنها

4.د – از دیگر موارد تفاوت آن دو می توان به تمركز جرم درهسته ( رادرفورد) اشاره كرد. رادرفورد برای الكترون ها مداری در نظر نگرفت. این نظریه مربوط به نیلز بور است.

5. د – رادرفورد برای الكترون ها مداری در نظر نگرفت، این نظریه مربوط به نیلزبور است.

6. ب –

7. ب – سنگین ذره ی اتم نوترون است كه تقریباً معادل 2000 الكترون جرم دارد . و سبك ترین ذره هم الكترون است. جرم پروتون هم حدود 1837 برابر الكترون است.

8. الف – هر الكترون دارای بار الكتریكی منفی برابر با بار الكتریكی مثبت پروتون می باشد. ولی نوترون فاقد بار الكتریكی است.

9. الف – در اتم تعداد پروتون های (مثبت) با تعداد الكترون های (منفی) برابر است. پس اتم از نظر بار الكتریكی خنثی است. ولی تعداد نوترون ها می تواند معادل آنها یا بیشتر باشد. (هیدروژن نوترون ندارد، به این ایزوتوپ هیدروژن پروتیم می گویند)

10 . د

11. ب

12. ب - a - عدد جرمی (تعداد نوترون ها + تعداد پروتون ها)
b- عدد اتمی (تعداد پروتون ها)

13. الف

14. د

15. ب
30=26-56--->تعداد نوترون
4=26-30

16 . ج
نماد شیمیایی یك حرفی و یا دو حرفی است. اگر یك حرفی باشد حتماً از حرف بزرگ استفاده می شود و اگر دو حرفی باشد حتماً حرف اول را بزرگ و حرف دوم را حرف كوچك می نویسند.

17 – د
2z+3-z=z+3

18 – الف- اتم به تعداد پروتون ها (عدد اتمی) الكترون دارد. نوترون ها مساوی است با عدد جرمی منهای عدد اتمی ، تعداد نوترون ها 18=17-35

19 – الف - بارالكتریكی پروتون و الكترون برابر اما مخالف هم هستند( پروتون مثبت و الكترون منفی است)

20 – د – ایزوتوپ فقط در تعداد نوترون با هم تفاوت دارند و این عامل روی عدد جرمی تأثیر گذاشته ( چون عدد جرمی حاصل مجموع پروتون ها و نوترون هاست) و آن را در ایزوتوپ های یك عنصر نامساوی می كند. اما تعداد پروتون ها و الكترون های ایزوتوپ یك عنصر مساوی است و به همین دلیل ایزوتوپ ها از نظر خواص شیمیایی یكسان هستند.

21. ج

22 . الف – ایزوتوپ ها باید دارای عدد اتمی یكسان و عدد جرمی غیریكسان باشند

23. الف
24. ب – 10=8-18

25. د – برم (Br2) نافلز و مایع است. البته جیوه (Hg) هم مایع است. اما این عنصر یك فلز است.

26. ج – به دلیل اختلاف در تعداد نوترون ها و از طرفی زیاد بودن جرم نوترون در بعضی از خواص فیزیكی وابسته به جرم متفاوتند. اما از نظر خواص شیمیایی تفاوت ندارند.

27. الف – زمانی كه تعداد نوترون بیش از 5/1 برابر پروتون های هسته باشد. هسته ناپایدار است و در صورت شكستن هسته چند نوترون به همراه مقدار زیاد انرژی( گرما) آزاد می شود كه برای به جوش آوردن آب و تولید بخار از این گرما استفاده می شود.

28 . الف – هسته ای كه تعداد نوترون آن بیش از 5/1 برابر پروتون آن باشد.
16-6=10 نوترون
9=1/5×6
10>6×5/1

29. الف – (pu) پلوتونیم سمی ترین و خطرناكترین ماده برای موجودات زنده است.

30. د

31 . الف – این دانشمند حدود 200 سال پیش چهار عنصر را كشف كرد سریم وتوریم در ساختار توری گاز و سیلیسیم و سلنیم در تولید سلول های خورشیدی كاربرد دارد.

32. ج – تعداد نوترون ها به دلیل بی بار بودن تأثیری در بار الكتریكی اتم ندارد. اما به دلیل جرم زیاد اتم را سنگین می كنند.

33. ب – هسته ی ناپایدار برای رسیدن به پایداری متلاشی می شود كه به آن شكافت هسته ای گفته می شود.

34. ج – بیشتر كشورهای جهان از انرژی هسته ای برای تولید انرژی الكتریكی استفاده می كنند

35 . الف - پلوتونیم حاصل متلاشی شدن هسته ی اورانیم است.

36. ب – امروزه دانشمندان سعی دارند انرژی هسته ای رااز روشی متفاوت با روش شكافت هسته ای (مثل اورانیم) به دست آورند. این روش هم جوشی هسته ای نام دارد. در این روش به جای اورانیم از هیدروژن استفاده می شود. اما هنوز نتوانسته اند روشی برای تبدیل بمب به راكتور یا كنترل انرژی آزاد شده در این واكنش هسته ای به دست آورند.
 

طبقه بندی: سوالات تستی علوم سوم راهنمایی، 
.: Weblog Themes By Pichak :.


تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک