تبلیغات
علوم تجربی دوره راهنمایی oloom - پرسش های چهار گزینه ای همراه با پاسخ های تشریحی فصل دوم(اتم و ترکیب های شیمیایی)

علوم تجربی دوره راهنمایی oloom
 منتظر نظرهای سازنده ی شما هستیم
 

اتم و تركیب های شیمیایی  1. فرمول شیمیایی یك ماده چه اطلاعاتی به ما نمی دهد؟

الف)‌نوع عناصر سازنده ی ماده
ب) تعداد اتم های به كار رفته از هر عنصر
ج) تعداد كل اتم های موجود در یك مولكول
د) حالت ماده
   2.در فرمول شیمیایی C6H12o6 چند نوع عنصر به كار رفته است؟

الف) 12
ب) 6
ج) 3
د) 1
   3 . در فرمول شیمیایی Ca(OH)2 نسبت تعداد اتم ها به عناصر كدام است؟

الف) 5/3
ب) 2/3
ج) 3 /5
د)2/4
   4. اتم های سازنده ی كدام ماده ی زیر با هم تفاوت ندارند؟

الف) CO
ب) Co
ج) CO2
د)No2
   5. كدام ماده زیر در طبیعت به سه حالت گاز، مایع و جامد یافت می شود؟

الف) آب
ب) الكل
ج) كربن دی اكسید
د) متان
   6. دو مولكول آب دارای چند اتم اكسیژن می باشد؟

الف) 1
ب) 2
ج) 3
د) 4
   7. كدام عنصر زیر در حالت عادی می تواند با چهار عنصر دیگر پیوند شیمیایی برقرار كند؟

الف) نیتروژن
ب) كربن
ج) هیدروژن
د) اكسیژن
   8. نیرویی كه اتم ها را در یك مولكول محكم كنار هم نگه می دارد كدام است؟

الف) تركیب مولكولی
ب) پیوند یونی
ج) تركیب یونی
د) پیوند كووالانسی
   9. كدام پیوند كووالانسی نیست؟

الف) H-H
ب) O=O
ج)N≡N
د) Na-Cl
   10. كدام یك از مواد زیر دارای تركیب یونی است؟

الف) Cacl2
ب) NH3
ج) H2O
د)CO2
   11. چه عاملی مولكول های آب را در كنار هم قرار می دهد؟

الف) پیوند كووالانسی
ب ) پیوند هیدروژنی
ج) پیوند یونی
د) تركیب مولكولی
   12. در كدام یك از مواد زیر تركیب مولكولی تشكیل نمی شود؟

الف) HF
ب) KCL
ج) H2O
د)NH3
   13. در كدام مورد زیر مولكول ها جدا از هم دیده نمی شوند؟

الف) H2O
ب) Mgcl2
ج) NH3
د)HF
   14.كدام ماده ی زیر به عنوان حلال در صنعت به كار می رود؟

الف) آمونیاك
ب) اتیلن گلیكول
ج) اتانول
د) تفلون

15. كدام یك از موارد زیر گازی است كه به طور مستقیم به عنوان كود شیمیایی مصرف می شود؟
الف) اتانول
ب) آمونیاك
ج) اتیلن گلیكول
د) تفلون

16. اگر یك اتم خنثی یك الكترون از دست بدهد، چه چیزی تشكیل می شود؟
الف) گاز
ب) یون
ج) اسید
د) مولكول

17. به چه ذره ای یون گفته می شود؟ ذره ای كه .........
الف)‌تعداد نوترون های آن با پروتون هایش برابر است
ب) تعداد الكترون های آن با پروتون هایش برابر نیست
ج) تعداد الكترون های آن با توترون هایش برابر نیست
د) تعداد نوترون های آن 5/1 برابر تعداد پروتون هایش است

18 – عامل اصلی ایجاد تركیب یونی در نمك طعام كدام است؟
الف) نیروی جاذبه بین بارهای الكتریكی همنام
ب) نیروی جاذبه بین بارهای الكتریكی غیرهمنام
ج) نیروی دافعه بین بارهای الكتریكی همنام
د) نیروی دافعه بین بارهای الكتریكی غیرهمنام

19 – دلیل رسانایی الكتریكی خوب محلول آب نمك كدام است؟
الف) آزاد شدن یون ها از تركیب یونی
ب) شكسته شدن پیوند بین مولكول های آب
ج) شكسته شدن پیوند بین اتم های سدیم و كلر
د) شكسته شدن پیوند بین اتم های سدیم و كلر و آزاد شدن این یون ها در آب

20 – رسانایی الكتریكی كدام گزینه زیر از بقیه بیشتر است؟
الف) آب مقطر
ب) آب معمولی
ج) آب نمك
د) محلول شكر در آب

21 – یون 13Al+3 با كدام یون زیر از نظر تعداد الكترون برابر نیست؟22 – در جدول زیر به جای علامت سؤال چه اعدادی به ترتیب قرار می گیرد؟

یون عدد اتمی عدد جرمی تعداد الكترون تعداد نوترون
X3- ? 22 ? 12

الف) 10 و13
ب) 13 و 10
ج) 10 و 10
د) 22 و 12

23 – كدام ذره یون محسوب می شود؟ ( پروتون – نوترون – الكترون)

24 – ذره ای كه تعداد الكترون های آن با تعداد پروتون هایش برابر نباشد ......نام دارد.
الف) ایزوتوپ
ب) رادیو اكتیو
ج) یون
د) اتم

25- كدام گزینه ی زیر یون محسوب نمی شود؟
(x نماد عنصر و-e نماد الكترون می باشد)

(الف
X-2e-

X-e-

X-2e-+2e-

X+2e-
 

26 – محلول كدام ماده در آب تورنسل را به رنگ قرمز در می آورد؟ (كنكور تیزهوشان)

الف) H2o2
ب)NH3
ج) Nacl
د) Co2
   27 – محلول كدام ماده در آب الكترولیت قوی است؟

الف) اسید استیك
ب) الكل
ج) هیدوركسید سدیم
د) شكر
   28 – در ظرف شیشه ای محتوی آب آهك شیری رنگ با كمك نی در آب دمیدیم رنگ آن تیره می شود. این عمل وجود چه ماده ای را ثابت می كند؟
co2 + Ca(OH)2 ---> CaCO3 + H2O

الف) اكسیژن
ب) جوهرنمك
ج) ویتامین ث
د) جوشین شیرین
   30 – كدام مورد زیر از خواص اسیدها نمی باشد؟

الف)‌جریان برق را از خود عبور می دهند
ب) مزه ای ترش دارند
ج) با بازها واكنش می دهند
د) غیرالكترولیت اند
   31 – فنول فتالئین در آب لیمو به چه رنگی در می آید؟

الف) سرخ
ب) بی رنگ
ج) آبی
د) زرد
   32 – از اثر اسیدها و بازها بر هم چه ماده ای به دست می آید؟

الف) خنثی
ب) نمك
ج) آب
د) آب و نمك
   33 – واكنش حاصل از تأثیر اسیدها و بازها بر هم چه نام دارد؟ واكنش ........شدن.

الف) خنثی
ب) اسیدی
ج) قلیایی
د) ارغوانی
   34 – كدام یك از گزینه های زیر عامل اسیدی است؟

(الف
Na+

+H

Cl-

OH-
   35 - كدام یك از گزینه های زیر عامل بازی (قلیایی) می باشد؟

(الف
OH-

Cl-

Na+

H
   36 – كدام یك از موارد زیر می تواند هم با اسیدها و هم با بازها واكنش دهد؟

الف) H2o
ب) NaOH
ج) HCl
د)NaCl
   37 – PH كدام یك از موارد زیر اسید قوی تر است؟

الف) آب خالص
ب) شیر
ج) خون
د) سركه
   38 - كدام یك از موارد زیر اسید قوی تری است؟

الف) اسید معده
ب) آبلیمو
ج) سركه
د) شیر
   39 – PH محلول A برابر 4 و محلول B، 11 می باشد. كدام گزینه در مورد اسیدی و بازی بودن دو ماده درست است؟

الف) هر دو اسید
ب) هر دو باز
ج) A اسید و B باز
د) A باز و B اسید
   40 – كدام گزینه درست است؟ ماده ای با PH برابر با .......است.

الف) 2، یك اسید ضعیف
ب) 13 ، یك باز قوی
ج) 1، یك باز قوی است
د) 7، یك اسید قوی

پاسخ تشریحی سؤالات فصل دوم

1. د – مثلاً در یك فرمول مثل KNO3 سه نوع عنصر وجود دارد پتاسیم (K) یك اتم، نیتروژن (N) یك اتم و اكسیژن (O) سه اتم . در مجموع 5 اتم دارد. فرمول یك ماده حالت ماده را مشخص نمی كند. (جامد، مایع ، گاز)

2. ج – كربن (C) – هیدروژن (H) – اكسیژن (O)

3. ج – Ca(OH)2 تعداد اتم ها 5 – تعداد عناصر 3 ، در نتیجه 3/5(عناصر/ تعداد اتمها)

4. ب – No2 و Co2 و Co یك تركیب هستند كه از دو نوع عنصر درست شده اند ولی كبالت (co) یك عنصر است.

5. الف – گاز (H2o) – مایع (H2o) و جامد (H2o)

6. ب - 2H2O در هر مولكول آب یك اتم اكسیژن وجود دارد. پس در دو مولكول آب دو اتم اكسیژن هست.

7. ب

8. د – پیوند كووالانسی

9 . د – در H-H و O=O و N≡N پیوند كووالانسی است ولی بین Na‌و cl پیوند یونی برقرار است.

10 . الف - در NH3 ( آمونیاك) و (H2o) واحد سازنده ی آن مولكول است ولی در Cacl2 واحد سازنده ی آن یون های

(ca2+ , Cl-)

می باشد كه به آن تركیب یونی گفته می شود.

11. ب – مولكول های آب توسط پیوند هیدروژنی به هم متصل می شوند.12 .ب – در Kcl تركیب یونی است. چون واحد سازنده ی آن یون است.

(K+ , Cl-)

13 . ب در Mgcl2 مولكول وجود ندارد بلكه شبكه ای از یون های

(Mg2+ , Cl-) وجود دارد.

14. ج – مایعی بی رنگ كه از تخمیر مواد غذایی به دست می آید.

15. ب – در صنعت به طور مستقیم از واكنش گاز نیتروژن موجود در هوا و گاز هیدروژن به دست می آید.

16. ب

X-e- ----> X+

17. ب – در اتم تعداد پروتون ها (+) با تعداد الكترون ها (-) برابر است. اگر اتمی الكترون از دست بدهد یا بگیرد تعادل بارهای الكتریكی آن به هم خورده و دارای بار مثبت یا منفی می شود و دیگر تعداد الكترون ها و پروتون های آن برابر نیست.

18. ب – بارهای غیرهمنام

(Na+ , Cl-) همدیگر را جذب می كنند.

19. د – یون ها عامل رسانایی محلول هستند.

20. ج – به دلیل ایجاد یون

21 . الف –

22 . الف – تعداد نوترون = عدد اتمی – عددجرمی
چون سه بار منفی دارد پس سه الكترون بیشتر از پروتون ها دارد. در نتیجه دارای 13 الكترون می باشد.

23 – ب – چون تعداد پروتون و الكترون آن مساوی نیست. (2 پرتون و سه الكترون دارد)

24. ج

25. ج - در (ج) چون دو الكترون داده و دو الكترون گرفته در نتیجه تغییری حاصل نشده و باز هم اتم است.

26.د – چو اسید كربنیك ( H2co3) تولید می كند و تورنسل در حضور اسید قرمز رنگ می شود.

27. ج – چون هیدوركسید سدیم (NaOH) بسیار تجزیه شده و تولید می كند.

28 . ج – گاز دی اكسید كربن باعث ایجاد رسوبات كربنات كلسیم ( CaCo3) و تیره رنگ شدن آب آهك می شود.

29. د – از دیگر بازها می توان به گرد باز كننده ی لوله فاضلاب، مایع سفید كننده و مایعی كه از پوست پرتقال بیرون می آید اشاره كرد . (NaHCo3) جوش شیرین با سدیم بی كربنات

30 . د – اسیدها الكترولیت اند.( جریان برق را عبور می دهند)

31. ب – چون آب لیمو اسیدی است پس بی رنگ می شود.فنل فتالین معرف اختصاصی بازهاست.

معرف اسید باز خنثی
فنل فتالئین بی رنگ ارغوانی پوست پیازی
متیل اورانژ(هلیانتین) سرخ زرد نارنجی
برموتیمول بلو زرد آبی آبی مایل به سبز
تورنسل قرمز آبی رنگ خودش

32 . د
اسید + باز ----> نمك + آب
HCl + NaOH ---> H2 + NaCl

33. الف

34 . ب - عامل اسیدی

35. الف - عامل قلیایی

36. الف - H2O آمفوتر است یعنی هم با اسیدها و هم با باز واكنش می دهد.

37. ج – خون یك باز ضعیف است و PH آن حدود 8 می باشد.
از 0=PH تا 7 اسید
هر چه PH اسیدی كمتر باشد قوی تر است.
از 7=PH تا 14 باز
هر چه PH بازی بیشتر باشد قوی تر است.
و 7=PH خنثی می باشد.

38. الف - با PH حدود 2 هر چه PH اسیدی كمتر باشد قوی تر است.

39 . ج – PH مساوی 4 اسید و PH مساوی 11 باز است.

40 . ب – 13= PH یك باز قوی است چرا كه هر چه PH باز بیشتر باشد قوی تر است.
 

طبقه بندی: سوالات تستی علوم سوم راهنمایی، 
.: Weblog Themes By Pichak :.


تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک