تبلیغات
علوم تجربی دوره راهنمایی oloom - پرسش های چهار گزینه ای همراه با پاسخ های تشریحی فصل سوم(سرگذشت زمین)

علوم تجربی دوره راهنمایی oloom
 منتظر نظرهای سازنده ی شما هستیم
 

 

المپیادهای علوم
سال سوم راهنمایی  سرگذشت زمین  1. مناسب ترین شرایط تشكیل فسیل، دفن شدن سریع جاندار در چه محیطی می باشد؟

الف) خاكسترهای آتشفشانی
ب) رسوبات دریایی
ج) كف اقیانوس ها و بالا رسوبات
د) تپه های شنی
   2 . كدام یك از گونه های زیر مدت زمان كوتاه تری است كه روی زمین زندگی می كنند؟

الف) انسان ها
ب) حشرات
ج) ماهی ها
د) خزندگان
   3. نخستین مهره داران در كدام یك از دوره های زیر به وجود آمده اند؟ (كنكور تیزهوشان)

الف) پركامبرین
ب) پالئوزوئیك
ج) مزوزوئیك
د) سنوزوئیك
   4. در كدام دوره آمونیت ها فراوان شدند؟

الف) سنوزوئیك
ب) مزوزوئیك
ج) پالئوزوئیك
د) پركامبرین
   5. احتمال سالم ماندن اجساد جانداران در كدام محیط زیر بیشتر است؟

الف ) یخچال های قطبی
ب) تپه های ماسه ای
ج) رسوبات دریایی
د) خاكسترهای آتش فشانی
   6. كدام یك از موارد زیر از كاربرد فسیل ها نمی باشند؟

الف) تشخیص آب و هوای گذشته
ب) تأمین انرژی
ج) تعیین محل بعضی از مواد معدنی
د) تعیین علت انقراض بعضی از جانداران دیگر
   7. تعداد بی مهره های ساده در كدام دوره زیاد شد؟

الف) پركامبرین
ب) پالئوزوئیك
ج) مزوزئیك
د) سنوزوئیك
   8. تعداد فسیل های قدیمی و ساختمان بدن آنها نسبت به فسیل های معاصر چگونه است؟

الف) كم تر – ساده تر
ب) كم تر – پیش رفته تر
ج) بیشتر – ساده تر
د) بیشتر – پیش رفته تر
   9. كدام جمله درباره پركامبرین درست نیست؟

الف) قدیمی ترین دوره زمین شناسی است
ب) شامل 8/7 عمر زمین می باشد
ج) از زمان تشكیل سنگ ها تا حدود 570 میلیون سال پیش ادامه داشته است
د) گیاهان باز دانه در این دوره ، ظاهر شدند
   10. در كدام دوره حیات بر روی زمین شروع شد؟

الف) سنوزوئیك
ب) مزوزوئیك
ج) پالئوزوئیك
د) پركامبرین
   11. در رسوبات كدام دوره به سختی می توان فسیل یافت؟

الف) پركامبرین
ب) پالئوزوئیك
ج) مزوزوئیك
د) سنوزوئیك
   12. دوره مزوزوئیك به عصر .........معروف است.

الف) پرندگان
ب) پستانداران
ج) بی مهرگان
د) خزندگان
   13. اولین پرنده ی روی زمین كه برخی از ویژگی های خزندگان را هم داشته است مربوط به كدام دوره است؟

الف ) پركامبرین
ب) پالئوزوئیك
ج) مزوزوئیك
د) سنوزوئیك
   14. مهم ترین جانور بی مهره ای كه در پالئوزوئیك می زیسته و سپس در اواخر این دوران نسلش از بین رفته چه جاندای است و متعلق به كدام گروه از جانوران می باشد؟

الف) آركئوپتریكس – خزندگان
ب) تریلوبیت – بندپایان
ج) آمونیت – سرپایان
د) بلمنیت – نرم تنان

15. كدام دوره به معنای حیات جدید می باشد؟
الف) سنوزوئیك
ب) مزوزوئیك
ج) پالئوزوئیك
د) پركامبرین

16. كدام گزینه در مورد پالئوزوئیك درست نیست؟
الف ) كوسه ماهی ها فراوان شدند
ب) گیاهان مخروط دار به وجود آمدند
ج) اولین حشرات و خزندگان ظاهر شدند
د) پرندگان و پستانداران ظاهر شدند

17. با پیدایش كدام جاندار زیر حیات در خشكی شروع شد؟
الف) باكتری ها و جلبك ها
ب) گیاهان آوند دار
ج) مهره داران
د) دوزیستان

18. داینوسورها در چه دوره ای از میان رفتند؟
الف) اواخر مزوزوئیك
ب) اواسط مزوزوئیك
ج) اواخر پالئوزوئیك
د) اواسط پالئوزوئیك

19. محل زندگی كدام یك از جانوران زیر تنوع بیشتری دارد؟
الف) پستانداران
ب) خزندگان
ج) بی مهرگان
د) پرندگان

20. كدام گزینه زیر در شكل گیری فكر تغییر گونه ها در ذهن اندیشمندان تأثیر نداشت؟
الف) افزایش تعداد گونه های جانداران در طول زمان
ب) به وجود آمدن انواع جدید جانداران از انواع قدیمی
ج) انقراض نسل بعضی از جانداران در طول زمان
د) فسیل نشدن جسد بعضی از جانداران گذشت
 

21. به عقیده ی لامارك دلیل زیاد شدن طول گردن زرافه ها در طول زمان چه بود؟

الف) تبدیل صفات اكتسابی به ارثی
ب) تبدیل صفات ارثی به اكتسابی
ج) تمام شدن علف های روی زمین
د) از بین رفتن زرافه های دارای گردن كوتاه
   22. كدام دانشمند غلط بودن نظریه های لامارك را اثبات كرد و چگونه ؟

الف) دارویو – با ارایه نظریه انتخاب طبیعی
ب) ویسمن – با اثبات موضوع ارثی نشدن صفات اكتسابی
ج) دورویس – با ارایه ی نظریه ی جهش
د) ویسمن – با اثبات موضوع اری شدن صفات اكتسابی
   23. منظور از اینكه صفات اكتسابی ارثی نمی شوند كدام است؟

الف) تغییرات سلول های بدنی به سلول های جنسی منتقل می شود
ب) تغییرات سلول های بدنی به سلول های جنسی منتقل نمی شود
ج) صفات ارثی در سلول های بدنی ایجاد می شود
د) صفات اكتسابی در سلول های جنسی ایجاد می شوند
   24. منظور از انتخاب طبیعی كدام است؟ محیط افراد.........

الف) سازگار را به وجود می آورد
ب) سازگار را حذف می كند
ج) سازگار را انتخاب می كند
د) ناسازگار را به وجود نمی آورد
   25. علت ایجاد جهش مربوط به كدام یك از عوامل زیر است؟

الف) سازگاری جاندار با محیط
ب) انتخاب طبیعی
ج) مواد شیمیایی و دارویی
د) استعمال و عدم استعمال اندام ها
   26. كدام یك از موارد زیر صفات مطلوب و سازگار با محیط را گسترش می دهد؟

الف) جهش
ب) استعمال و عدم استعمال اندام ها
ج) انتخاب طبیعی
د) DNA
   27. كدام یك از موارد زیر از شواهد تغییر در گونه های جانداران نمی باشد؟

الف) جانداران اجداد قدیمی و مشتركی دارند.
ب) تغییرات در جمعیت جانداران پدید می آیند
ج) فسیل های قدیمی ساختمان پیشرفته تری نسبت به فسیل های معاصر دارند
د) زندگی از حالت ساده و ابتدایی به صورت پیچیده تحول یافته است
   28. كدام یك از موارد زیر از سازگاری های كاكتوس نمی باشد؟

الف) داشتن ساقه های باریك
ب) برگ های تیغی و سوزنی
ج) امكان ذخیره ی آب در ساقه
د) كم شدن تبخیر و تعرق برگ ها
   29. بزرگ و نازك بودن برگ كدو چه كمكی به آن می كند؟.........فتوسنتز و تولید....

الف) كاهش – میوه ای بزرگ
ب) كاهش – ساقه ی بزرگ
ج) افزایش – میوه ی بزرگ
د) افزایش – ساقه ی كوچك
   30 . جهش چه نوع صفاتی را به وجود می آورد؟ صفات ........

الف) مفید و اكتسابی
ب) مضر و اكتسابی
ج) مفید یا مضر و ارثی
د) مفید با مضر و اكتسابی
   31 . كدام یك از موارد زیر انتخاب مصنوعی محسوب نمی شوند؟

الف)‌تولید گندم ها پاكوتاه با خوشه های بلند
ب) ایجاد گاوهای دو رگه با تولید شیر
ج) كاشت گیاهان مقاوم به كم آبی و شوری
د) زیاد شدن خرگوش های همرنگ، محیط
   32. كدام یك از موارد زیر از تأثیرات مهاجرت در جمعیت جانداران یك محیط نمی تواند باشد؟

الف) شكار افراد بومی
ب) ایجاد دو رگ (هیبرید)
ج) ایجاد رقابت غذایی
د) افزایش جا و مكان برای افراد بومی
 پاسخ تشریحی سؤالات فصل سوم

1. ب – رسوبات دریایی بهترین محل تشكیل فسیل محسوب می شود . در رسوبات دانه ریز جسد جانداران سریع از دسترس تجزیه كنندگان دور می شود.

2. الف – به دلیل اینكه انسان در دوره ی چهارم یعنی سنوزوئیك پا به عرصه وجود گذاشته است ولی حشرات، ماهی ها و خزندگان قبل از انسان به وجود آمده اند. پس نسبت به آنها زمان كمتری است كه در روی زمین زندگی می كنند.

3. ب – نخستین مهره داران در دوره ای اردوویسین (دومین دوره ی فرعی پالئوزوئیك ) به وجود آمدند. این مهره دارای متعلق به گروهی از ماهی ها به نام ماهی های زره دار بودند. این ماهی ها صفحات سخت استخوانی در سطح بدن خود دارند. دوره های پالئوزوئیك عبارتند از : كامبرین، اردوویسین، سیلورین ، دونین، كربونیفر - پرمین

4. ب – آمونیاك و بلمنیت ها (Belemnites) بی مهرگان نرم تن از گروه سرپایان هستند. این گونه بی مهره ها در قبل و بعد از مزوزوئیك یافت نمی شوند. جانداران سالم می ماند، مانند فسیل نوعی فیل كه در قطب یافت شده . البته تعداد فسیل ها در قطب بسیار كمیاب است.

5. الف – به دلیل فشار كم ( كمتر از رسوبات) و دمای پایین و عدم فعالیت تجزیه كنندگان اجساد جانداران سالم می ماند، مانند فسیل نوعی فیل كه در قطب یافت شده . البته تعداد فسیل ها در قطب بسیار كمیاب است.

6. د – از فسیل ها نمی توان برای تشخیص علت انقراض جانداران استفاده كرد.

7. الف – در اولین دوره (قدیمی ترین دوره) بی مهرگان ساده مثل باكتری ها یافت می شود.

8. هر چه از گذشته به حال نزدیك می شویم تعداد جانداران متنوع تر شده و ساختمان بدنی آنها تكامل می یابد. پس فسیل های قدیمی تر دارای بدنی ساده تر بوده و تعداد آنها هم كمتر است چون در قدیم جانداران تنوع كمتری داشته اند. در نتیجه تعداد فسیل ها كمتر خواهند بود.

9. د – گیاهان بازدانه در مزوزئیك ظاهر شدند.

10.د – حیات در دوره ی پركامبرین شروع شد هر چند حیات محدود بود به جانداران ساده مانند باكتری ها و جلبك ها.

11. الف – چون بیشتر جانداران این دوره، فاقد قسمت های سخت مانند استخوان و صدف در بدن بوده اند، گذشته از آن، قدمت زیاد سنگ ها و تحمل تغییرات فراوان و مكرر، باعث از بین رفتن فسیل های احتمالی آن زمان شده است.

12. د – در تریاس یعنی ابتدای مزوزوئیك خزندگان بسیار فراوان و گوناگون شدند. خزندگان دارای جثه بزرگ كه به آن داینوسورها (Sourus= خزنده، Deinos= مخوف) می گفتند. خزندگان این دوره می توانستند در آب و در خشكی زندگی كنند و حتی بعضی از آنها قادر به پرواز بودند.

13. ج – آركئوپتریكس (pteron= بال ، Archaias= قدیمی) جانداری است كه هم برخی صفات پرندگان را دارد و هم بعضی از ویژگی های خزندگان( وجود سه انگشت در هر بال، دندان كوچك و تیز در هر آرواره و دم طویل استخوانی)

14. ب - تریلوبیت ( Lobus= قسمت ، Tri = سه ) آنها بیشتر در آب های كم عمق و بر بستر دریا زندگی می كرده اند و احتمالاً محیط خود را از بقایای جانوران و مواد آلی پاكیزه نگه می داشته اند.

15. الف – دوره ای كه در آن انسان پا به عرصه ی وجود گذاشت و پستانداران فراوان گشتند.

16. د – نخستین آثار پستانداران و پرندگان به دوره ی مزوزوئیك بر می گردد.

17. ب - در سیلورین (پالئوزوئیك) با پیدایش گیاهان آوند دار زندگی در خشكی شروع شد.

18. الف – در اواخر عصر مزوزوئیك داینوسورها به طور اسرار آمیزی از میان رفتند. در میان نظریه های مربوط به انقراض آنها، نظریه ای كه مبنی بر سرد شدن هوا بر اثر گرد و غبار ناشی از برخورد شهاب سنگ های بزرگ به سطح زمین است از اعتبار بیشتری برخوردار است.

19 . الف – پستانداران به دلیل خون گرم بودن و پوشیده بودن بدن از مو یا پشم قادر هستند با تغییرات شرایط محیط سازگار باشند.به همین علت در محیط های مختلف قادر به زندگی هستند.

20 . د – دانشمندان اطلاعات گذشته ی زمین را از فسیل ها در می یابند. وقتی فسیلی نباشد

21 . الف – چیزی را نمی توان عنوان كرد.از طرفی هم فسیل نشدن ربطی به تغییر گونه ها ندارد او معتقد بود زرافه ها برای خوردن برگ درختان گردنشان را دراز می كردند . پس گردن آنها دراز شد (صفت اكتسابی) و این دراز شدن به فرزندان آنها هم منتقل می شد (ارثی شدن صفت اكتسابی)

22. ب – ویسمن با بریدن دم موش ها در چند نسل، اجازه داد زاد و ولد كنند اما اما در هر مرحله فرزندان حاصل دارای بوم بودند و طول دم آنها نیز هیچ فرقی با دم نسل های اولینه نداشت. پس نداشتن دم در این موش ها (صفت اكتسابی) به فرزندان آنها منتقل نشد (ارثی نشد)

23. ب – صفتی ارثی می شود كه در سلول های جنسی ایجاد شود چرا كه سلول های جنسی صفات را از والدین به فرزندان منتقل می كنند. اگر صفتی یا تغییری در سلول های بدنی ایجاد فقط یك فرد را تحت تدثیر قرار می دهد و نه نسل آن را .

24. ج – انتخاب طبیعی در به وجود آوردن افراد سازگار یا ناسازگار دخالتی ندارد بلكه افراد سازگار را انتخاب كرده و اجازه می دهد آنها زنده بمانند و زاد و ولد كنند ، افراد ناسازگار را حذف كنند.

25. ج – مواد شیمیایی، دارویی، پرتوهای رادیواكتیو و پرتو فرابنفش می توانند روی DNA ( مولكول ها) تأثیر گذاشته باعث ایجاد جهش شوند. چون مولكول DNA بسیار با ثبات است و به راحتی تغییر نمی كند.

26. ج – انتخاب طبیعی افراد سازگار با محیط را انتخاب كرده و اجازه می دهد جمعیت آنها فراوان شود.

27 . ج – فسیل های قدیمی نسبت به فسیل های جدیدتر ساختمان ساده تری دارند و این نشان می دهد كه زندگی از حالت ساده و ابتدایی به صورت پیچیده تحول یافته است.

28 . الف – ساقه های كاكتوس گوشتی و آبدار است تا بتواند آب را برای موارد اضطراری كم آبی ذخیره كند. اما برگ های ان سوزنی و تیغی است تا اتلاف آب در آن از طریق برگ ها به حداقل برسد.

29. ج – كدو با استفاده از برگ های بزرگ و افزایش فتوسنتز میوه های بزرگی را تولید می كند

30. ج – صفت به وجود آمده توسط جهش به طور اتفاقی بوده و ممكن است مفید یا مضر باشند. از طرفی صفت های ایجاد شده توسط جهش به سلول های جنسی منتقل شده و ارثی می شوند.
31.د – این نوع انتخاب طبیعی است. چون خرگوش های همرنگ محیط توسط شكارچیان دیده نمی شوند و توسط آنها شكار نمی شوند و زنده می مانند، و زاد ولد كرده و جمعیت آنها افزایش می یابد.

32. د - مهاجرت ، محل زندگی افراد بومی را كاهش می دهد
 

طبقه بندی: سوالات تستی علوم سوم راهنمایی، 
.: Weblog Themes By Pichak :.


تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک