تبلیغات
علوم تجربی دوره راهنمایی oloom - پرسش های چهار گزینه ای همراه با پاسخ های تشریحی فصل چهارم(زمین ساخت ورقه ای)

علوم تجربی دوره راهنمایی oloom
 منتظر نظرهای سازنده ی شما هستیم
 

 

المپیادهای علوم
سال سوم راهنمایی  زمین ساخت ورقه ای  1. كدام گزینه حركت صفحه های سازنده ی پوسته زمین را در طول میلیون ها سال به بهترین شكل توصیف می كند؟ (TIMSS)

الف) آنها میلیون ها سال حركت كرده اند، اما در حال حاضر متوقف شده اند.
ب) آنها میلیون ها سال ساكن بوده اند، اما اكنون حركت می كنند
ج) آنها همچنان به حركت خود ادامه می دهند
د) آنها هیچ گاه حركت نكرده اند
   2. دلایل وگنر برای جابه جایی قاره ها چه بود؟(خرداد 81 – تهران)

الف) تشابه شكل كناره های دو قاره، تشابه فسیلی و تشابه جانداران قاره ها
ب) گسترش بستر اقیانوس ها، افزایش ارتفاع كوه ها، وقوع زلزله های شدید
ج) تشابه فسیلی، تشابه شكل كناره های قاره ها، تشابه برخی از سنگ ها ی قاره ها با هم
د) عدم گسترش سطح زمین علی رغم گسترش بستر اقیانوس ها
   3. كدام پدیده ی زمین شناسی در تمام حاشیه ی ورقه های سازنده ی سنگ كره زمین به وجود می آید؟ (مرداد 82)

الف) آتش فشان
ب) زلزله
ج) كوه میان اقیانوسی
د) جزایر قوسی
   4. در كدام محل ورقه ها، سنگ كره ی جدید تشكیل می شود؟ (شهریور 82)

الف) ورقه های دور شونده
ب) برخورد ورقه ی اقیانوسی با ورقه ی قاره ای
ج) برخورد در ورقه ی قاره ای
د) برخورد دو ورقه اقیانوسی
   5. محل تشكیل جزایر قوسی در كدام یك از موارد زیر است؟ (خرداد 82)

الف) ورقه های دور شونده
ب) برخورد ورقه ی اقیانوسی با ورقه ی قاره ای
ج) برخورد دو ورقه ی اقیانوسی
د) برخورد ورقه ی قاره ای
   6. سنگ ها ی.......جوان تر از سنگ های .........است. به دلیل ..............

الف) بستر اقیانوس ها – قاره ای – گسترش بستر اقیانوس ها
ب) قاره ها – بستر اقیانوس ها – دور شدن ورقه ها از هم در كف اقیانوس ها
ج) بستر اقیانوس ها – قاره ها – نزدیك شدن ورقه ها در بستر اقیانوس ها
د)قاره ها – بستر اقیانوس ها – افزایش ارتفاع كوه ها در اثر نزدیك شدن ورقه های قاره ای
   7. منظور از زمین ساخت ورقه ای چیست و توسط چه كسی عنوان شد؟

الف) سنگ كره از قطعاتی ساخته شده كه عمق حدود 20 تا 150 كیلومتری ادامه دارند و آزادانه و مستقل از هم حركت می كنند و توسط وگنر عنوان شد
ب) ورقه های تشكیل دهنده ی سنگ كره ی زمین در حال یكپارچه شدن می باشند. توسط عده ای از زمین شناسان عنوان شد.
ج) سنگ كره از قطعاتی ساخته شده كه در زیر قاره ها، اقیانوس ها یا هر دوی آنها است كه تا عمق 20 تا 150 كیلومتری ادامه دارند، آزادانه و مستقل از هم حركت می كنند. توسط عده ای از زمین شناسان عنوان شد.
د) ورقه های تشكیل دهنده سنگ كره زمین در حال یكپارچه شدن می باشند. توسط وگنر عنوان شد.
   8. ورقه ها نسبت به هم به كدام شكل زیر حركت نمی كنند؟

الف) دور شدن
ب) نزدیك شدن
ج) بالاآمدن
د) لغزیدن
   8. نظریه های غالب در مورد گسترش بستر اقیانوس ها كدام است؟

الف) همرفت
ب) جاذبه زمین
ج) افزایش چگالی بخشی از نرم كره و بالا آمدن آن بخش
د) كاهش دما و فشار در بخش هایی از نرم كره
   10 – محل خروج نرم كره و گسترش موضعی وسعت زمین بیشتر در چه محلی قرار دارد؟

الف)در محل تلاقی دو ورقه ی قاره ای
ب) در بستر اقیانوس ها
ج) در محل برخورد دو ورقه ی اقیانوسی
د) در محل برخورد یك ورقه قاره ای با یك ورقه ی اقیانوسی
   11 – رشته كوه های میان اقیانوس در اثر فعالیت كدام پدیده زیر حاصل می شود؟ (كنكور تیزهوشان)

الف) دور شدن دو ورقه از یكدیگر
ب) برخورد دو ورقه ی اقیانوسی
ج) برخورد ورقه ی اقیانوسی با ورقه ی قاره ای
د) برخورد دو ورقه ی قاره ای با یكدیگر
   12 – در محل دور شدن ورقه كدام گزینه ی زیر به وجود نمی آید؟

الف)‌گودال عمیق اقیانوسی
ب)آتش فشان
ج)كوه میان اقیانوسی
د) زمین لرزه
   13 – در كدام یك از موارد زیر آتش فشان ایجاد نمی شود؟

الف) ورقه های دور شونده
ب) برخورد دو ورقه ی قاره ای
ج) برخورد دو ورقه ی اقیانوسی
د) برخورد ورقه ی قاره ای با اقیانوسی
   14 – پدیده های حاصل از نزدیك شدن ورقه ها به هم به دلیل اختلاف .......ورقه ها.

الف) خصوصیات فیزیكی و شیمیایی
ب) خصوصیات فیزیكی
ج) خصوصیات شیمیایی
د) چگالی

15 – در كدام یك از موارد زیر مواد مذاب از شكاف های ورقه ی قاره ای خارج می شوند؟
الف) ورقه های دور شونده
ب)برخورد دو ورقه ی اقیانوسی
ج) برخورد دو ورقه ی قاره ای
د) برخورد یك ورقه ی اقیانوسی با یك ورقه ی قاره ای

16- اندازه گیری كدام خاصیت سنگ ها ، گسترش بستر اقیانوس ها را تأیید می كند؟
الف) سن
ب) جنس
ج) وسعت
د) حالت

17 – در برخورد دو ورقه كدام مورد زیر به وجود نمی آید؟
الف) زلزله
ب) آتش فشان
ج) كوه میان اقیانوس
د) جزایر قوسی

18 – كدام یك از جملات زیر بهترین توصیف برای سطح زمین طی میلیاردها سال است؟ (TIMSS)
الف) سطح هموار زمین به تدریج به طرف بالا فشرده شده است و به كوه های بلند و بلندتر تبدیل شده تا این كه سطح زمین از كوه پوشیده شده است.
ب) كوه های بلند به تدریج فرسایش پیدا كرده اند، به گونه ای كه بیشتر سطح زمین هم سطح دریا شده است
ج) در حین شكل گیری مداوم كوه های جدید، كوه های بلند به تدریج فرسایش پیدا كرده اند.
د) كوه های بلند و دشت های مسطح میلیاردها سال به تغییراتی اندك كنار كنار یكدیگر وجود داشته اند.
 


  19 – میزان برقراری جریان همرفتی در محل ورقه های دور شونده در سال حدود چند ..... می باشد.

الف) میلی متر
ب) سانتی متر
ج) متر
د) كیلومتر
   20 – در كدام یك ازموارد زیر كوه ایجاد نمی شود؟

الف)‌دور شدن ورقه ها
ب) نزدیك شدن ورقه ها
ج) لغزیدن ورقه ها در كنار هم
د) برخورد دو ورقه ی قاره ای
   21- كدام یك از موارد زیر در ایجاد جزایر قوسی نقش ندارند؟

الف) اختلاف دمای سطح زمین با اعماق زمین
ب) رسوبات ورقه ی اقیانوسی
ج) گودال عمیق اقیانوسی
د) اختلاف خواص فیزیكی و شیمیایی ورقه ی اقیانوسی و قاره ای
   22 – علت اصلی برقراری جریان (همرفتی) در قسمت های خمیری گوشته ی زمین چیست؟ ( ورودی نمونه -0 82)

الف) سختی سنگ كره و ایجاد اختلاف چگالی
ب) آتش فشان وچگالی زیاد
ج) دما، وقوع زلزله و اختلاف چگالی
د) دما، فشار و ایجاد اختلاف چگالی
   23 – كدام یك از دریاهای زیر بازمانده ی دریای تتیس (Tethys) نمی باشد؟

الف) مدیترانه
ب) سرخ
ج) مازندران
د) سیاه
   24 – كدام یك از كوه های زیر حاصل دور شدن ورقه ها است؟

الف)‌كلیمانجارو و وكنیا
ب) آلپ و كنیا
ج) اورال و آپالاش
د) كلیمانجارو و زاگرس
   25 – به نظر شما سنگ های دگرگونی بیشتر در كجا تشكیل می شوند؟

الف)‌محل دور شدن ورقه ها
ب) محل نزدیك شدن ورقه ها
ج) در حاشیه ی ورقه های لغزنده
د) اطراف جزایر قوسی
   26 – از سال 1288 تا 1376 بزرگترین زلزله ایران در كدام منطقه بوده است؟

الف) طبس
ب) رودبار
ج) دورود
د) لاریجان
 پاسخ تشریحی سؤالات فصل چهارم

1. ج

2. ج - تشابه فسیلی، تشابه شكل كناره های قاره ها مثل قاره ی آفریقا و آمریكا جنوبی و تشابه برخی از سنگ های قاره ها با هم

3. ب – زلزله : در بعضی مناطق مثل محل لغزیدن ورقه فقط زلزله داریم . در محل هایی كه آتش فشان داریم زلزله هم داریم

4. الف – این ورقه ها كه بیشتر در بستر اقیانوس ها وجود دارند از هم دور می شوند و مواد مذابی كه از درون زمین و سست كره ی داغ بالا می آیند فاصله ی ایجاد شده در بین آنها را پر می كنند با این ترتیب پس از سرد شدن مواد، پوسته ی اقیانوسی جدید( لیتوسفر) در بین دو ورقه ی دور شونده پدید می آید.

5. ج – در برخورد دو ورقه ی اقیانوسی یكی از ورقه ها به زیر دیگری فرو می رود. ورقه ی فرو رانده شده ذوب می شود و مواد مذاب حاصل از آن از بستر اقیانوس خارج می گردد. با ادامه ی فالیت این آتش فشان ها، جزایری سر از آب بیرون می آورند كه به مجموعه ی آنها جزایر قوسی گفته می شود.

6. الف – به دلیل تشكیل پوسته جدید در محل ورقه های دور شونده در بستر اقیانوس ها، سنگ های جوان تر در این منطقه ایجاد می شوند.

7. ج - اصطلاح «زمین ساخت ورقه ای» حدود 50 سال بعد از ارائه ی نظیریه وگنر و با جمع آوری اطلاعات بیشتر در این زمینه از طرف عده ای از دانشمندان عنوان شد.

8. ج – حركت ورقه ها افقی است و نه عمودی

9. الف – به دلیل دما و فشار در نرم كره و ایجاد اختلاف چگالی در آن و بالا آمدن بخش سبك تر نرم كره و ایجاد حركت در ورقه ها روی نرم كره

10 .ب – بستر اقیانوس ها یعنی محل دور شدن ورقه ها

11. الف – كوه های میان اقیانوسی حاصل بالا آمدن نرم كره در محل دور شدن ورقه ها و سرد شدن این مواد مذاب خارج شده می باشد.

12 . الف – گودال عمیق در برخورد دو ورقه ی اقیانوسی با هم یا برخورد یك ورقه اقیانوسی با یك ورقه ی قاره ای به وجود می آید.

14. ب – د راین مورد چون هیچ كدام از ورقه ها فرو رونده نیستند پس ذوب نمی شوند در نتیجه آتش فشان نداریم.

15. د – ورقه ی اقیانوسی به زیر ورقه ی قاره ای فرو می رود در اعماق ذوب شده و مواد مذاب از شكاف های ورقه قاره ای خارج می شوند.

16. الف – وجود سنگ های جوان تر ( كم سن) نشان دهنده ی گسترش بستر اقیانوس و ایجاد پوسته جدید است.

17. ج – كوه میان اقیانوسی حاصل دور شدن ورقه ها است.

18 .ج – به دلیل حركت مداوم ورقه امكان ایجاد كوه های جدید وجود دارد. از طرفی كوه های قدیمی به علت تأثیر عوامل جوی (فیزیكی و شیمیایی) دچار تغییر و فرسایش می شوند.

19. ب – حركت جریان همرفتی حدود چند سانتی متر در سال می باشد

20 . ج – در این اتفاق زلزله های شدید ایجاد می شود

21. ج – اختلاف خواص فیزیكی وشیمیایی ورقه ها باعث فرو رفتن یكی از آنها به زیر دیگری می شود. رسوبات ذوب می شوند، بالا می آیند و به دلیل سرد بودن آب ها نسبت به اعماق زمین‌،منجمند شده و جزایر قوسی را ایجاد می كنند و گودال عمیق اقیانوسی در این زمینه نقشی ندارند.

22. د – دمای زیاد در اعمال باعث ذوب شدن بخشی ازنرم كره و كاهش چگالی آن شده و در نتیجه باعث حركت رو به بالای آن می شود و جریان همرفتی را به وجود می آورد.

23. ب – دریاهای مازندران، مدیترانه و سیاه باز مانده ی دریای یكپارچه ی اولیه( تتیس) می باشند.

24. در قسمت شرق آفریقا پدیده ی باز شدن پوسته قاره ای مشهود است و كوه های كلیمانجارو و كنیا نیز حاصل همان فعالیت ها هستند.

25. ب – به دلیل فشار زیاد در محل برخورد ورقه ها سنگ دگوگونی ایجاد می شود.

26. الف – در شهریور ماه 1357 در طبس با بزرگی 7/7 در مقیاس ریشتر
 

طبقه بندی: سوالات تستی علوم سوم راهنمایی، 
.: Weblog Themes By Pichak :.


تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک