تبلیغات
علوم تجربی دوره راهنمایی oloom - پرسش های چهار گزینه ای همراه با پاسخ های تشریحی فصل ششم(کار-انرژی-توان)

علوم تجربی دوره راهنمایی oloom
 منتظر نظرهای سازنده ی شما هستیم
 

 

المپیادهای علوم
سال سوم راهنمایی  كار، توان، انرژی  1. فردی با یك قایق بادبانی بر روی یك روخانه در جهت آب مشغول پارو زدن است و به سمت جلو حركت می كند. كدام یك از نیروها موجب حركت قایق می شود؟

الف) جریان آب
ب) نیروی پارو زدن قایق ران
ج) جریان باد
د) هر سه مورد
   2.در كدام یك از حالات زیر كار انجام نشده است ؟

   3.اعمال نیرو و مصرف انرژی ............

الف) همواره باعث جابه جایی نقطه ای اثر نیرو می شود
ب) همواره باعث انجام كار می شود
ج) نمی تواند باعث جابه جایی اثر نیرو شود
د) لزوماً دلیل بر انجام كار نیست
   4. نیرویی كه حركت جسم را .......باعث انجام كار می شود

الف) افزایش دهد
ب) كاهش دهد
ج) تغییر دهد
د) تغییر ندهد
   5. رابطه ی وزن جسم با جرم آن كدام است؟

الف) 8/9 × وزن بر حسب كیلوگرم = جرم بر حسب نیوتن
ب) 8/9 × وزن بر حسب نیوتن = جرم بر حسب كیلوگرم
ج) جرم بر حسب كیلوگرم = وزن بر حسب نیوتن × 8/9
د) وزن بر حسب نیوتن = جرم بر حسب كیلوگرم × 8/9
   6. در كدام یك از حالات زیر كار انجام نشده است؟

الف) فردی از نردبان بالا می رود
ب) شخصی روی صندلی نشسته
ج) وزنه برداری وزنه ای را بالا می برد
د) جرثقیل ، باری را به درون كامیون منتقل می كند
   7. یك جك ، اتومبیلی به جرم 1200kg را نیم متر از سطح زمین بلند می كند. جك چه اندازه كار روی اتومبیل انجام داده است؟ (10=g)

الف) 1200j
ب) 600j
ج)12000J
ج)6000j
   8- ترمز یك دوچرخه نیروی اصطكاكی برابر 250N بر چرخ های آن وارد می كند و پس از 7 متر جابه جایی آن را متوقف می كند. مقدار كار انجام شده توسط نیروی اصطكاك كدام است؟

الف) 250j
ب) 1750j
ج) 25j
د) 175j
   9 – فردی با یك نیروی 90N جسمی به جرم 60kg را 15 متر روی سطح افقی می كشد، مقدار كار انجام شده كدام است؟

الف) 1350j
ب) 9000j
ج) 12000j
د)22500j
   10 – درست ترین گزینه را انتخاب نمایید. مقدار كار انجام شده به .........بستگی دارد

الف) مقدار نیرو
ب) مقدار جابه جایی
ج) مقدار نیرو و جابه جایی
د) مقدار نیرو جابه جایی و زاویه ی بین راستای آن دو
   11.كدام رابطه در مورد كار، توان و زمان كار درست نیست؟

الف) توان = (زمان انجام كار / كار انجام شده)
ب)‌ زمان انجام كار = (توان / كار انجام شده)
ج) زمان انجام كار × توان = كار انجام شده
د) زمان انجام كار × كار انجام شده = توان
   12. فردی هنگام بلند كردن اتومبیل با جك 10700J كار را در مدت یك دقیقه و 40 ثانیه انجام می دهد، توان او هنگام انجام كار چند وات است؟

الف) 107
ب) 175
ج) 535
د) 100
   13. یك آسانسور می تواند وزنه ی 15000N را در مدت 40 ثانیه تا ارتفاع 8 متر بالا ببرد؟ توان این آسانسور چند كیلو وات است؟ (خرداد 79)

الف) 3000
ب) 300
ج) 30
د)200
   14.ماشینی باری به وزن 3000N را در مدت 30 ثانیه، 20 متر بالا می برد. توان این ماشین چند وات است؟ (خرداد 82)

الف) 60000
ب) 6000
ج) 2000
د)200

15. ماشینی با توان 200w در چه مدت زمانی 400j كار انجام می دهد؟ ( شهریور81)
الف) 2/1 ثانیه
ب) 2 ثانیه
ج) 2/1 دقیقه
د) 2 دقیقه

16. توان ماشینی 750w است. این ماشین در مدت 10 ثانیه چقدر كار انجام می دهد؟(مرداد 81)
الف) 7500w.s
ب) 750j
ج) 75J
د)75w.s

17. ماشینی با نیروی 2400N در مدت 2 دقیقه باری را 5 متر جابه جا می كند. توان این ماشین بر حسب وات كدام است؟(خرداد 81)
الف) 6000
ب) 600
ج) 100
د) 10

18. ماشینی با بار به وزن 6000N را در مدت 30 ثانیه تا 10 متر بالا می برد. توان این ماشین چند وات است؟ (شهریور 82)
الف) 2000
ب) 6000
ج) 60000
د)180000

19. یك ماشین خاكبرداری مقدار 2500 N خاك را در مدت 50 ثانیه تا ارتفاع 60 متر جابه جا می كند، توان این ماشین چند اسب بخار است؟(750 وات = اسب بخار) (شهریور79)
الف) 4000
ب) 3000
ج) 4
د) 3

20. توان موتوری 5 اسب بخار است این موتور هر 4 ثانیه ، 5 متر جسمی را جابه جا می كند. نیرویی كه باعث جابه جایی جسم شده چند نیوتن است؟(750 وات = اسب بخار)
الف) 375
ب) 2000
ج) 2750
د)3000

21. توان شخصی به جرم 85kg كه در مدت زمان 3 ثانیه تا ارتفاع 15 متر از یك ساختمان بالا رفته است، چند وات است؟(g=10)
الف)4250
ب) 4000
ج) 3250
د)3000

22. موتوری می تواند جسم 30000N را در مدت 60 ثانیه از عمق 24 متر بیرون بكشد، توان موتور چند اسب بخار است؟(750 وات = اسب بخار) خرداد 70
الف)1200
ب)160
ج)16
د)12

23. توان ماشینی 3 اسب بخار است، این ماشین چه وزنه ای را در مدت 40 ثانیه تا ارتفاع 8 متر بالا می برد؟( 750 وات = اسب بخار)
الف) 11250N
ب) 9000N
ج) 2250N
د)225N

24. ماشینی با توان 5/1 كیلو وات چند نیوتن وزنه را در مدت 2 دقیقه، 8 متر جابه جا می كند؟
الف) 180000
ب) 22500
ج) 2250
د)1500

25. موتور آبی می تواند هر متر مكعب آب را در مدت 8 ثانیه از عمق 40 متری چاهی بالا بیاورد، توان موتور چند كیلو وات است؟ (یك متر مكعب آب 10000N وزن دارد)
الف) 40000
ب) 10000
ج) 500
د) 50

26. كدام یك از افراد زیر توان بیشتری دارد؟ .........كه وزنه ی ............را در مدت ......... ثانیه ............... مترجابه جا می كند.
الف) كودكی -100نیوتن-2-10
ب) مردی - 1000نیوتن-20-5
ج) كودكی – 60نیوتن-2-20
د) مردی 1500نیوتن-25-6

27. چنانچه توان فرد A از توان فرد B بیشتر باشد در آن صورت نیروی فرد A نسبت به نیروی فرد B كدام گزینه است؟
الف ) نیروی A از B بیشتر است
ب) نیروی A از B كمتر است
ج) نیروی A و B مساوی است
د) نیروی فرد A ممكن است كمتر از B ،بیشتر از B و یا مساوی آن باشد

28. توان موتوری 100 اسب بخار است. این موتور با نیرویی معادل 7500N و طی مسافت 20 متر كار انجام شده را در چند ثانیه به پایان می رساند؟
الف)50
ب) 10
ج) 5
د) 2

29. توان یك پمپ الكتریكی 1250W است . این پمپ می تواند در هر دقیقه 6000N آب را از چاهی بالا كشیده و به یك مخزن در ارتفاع 5 متری بالای زمین بفرستد، عمق چاه چند متر است؟
الف)5/7
ب)5/12
ج)75
د)125

30. توان در مورد زیر چند وات است؟ در مدت 20 ثانیه ، یك نیروی 60N جعبه 300N را به مسافت 12 متر روی زمین افقی جابه جا می كند.
الف)216
ب)5/12
ج)60
د) 36
 


  31.اگر ما 1000N نیرو به وسیله ای بدهیم و 5000 نیوتن از آن بگیریم مزیت مكانیكی واقعی آن چقدر است؟

الف) 5
ب) 50
ج) 500
د) 5000
   32. مزیت مكانیكی كدام یك از بقیه بیشتر است؟

الف) جارو فراشی
ب) دیلم
ج) قیچی كاغذبری
د) چوگان
   33. جك در بلند كردن اتومبیل چگونه به ما كمك می كند؟

الف) كاهش كار و تغییر جهت نیرو
ب) افزایش كار و افزایش سرعت و مسافت اثر نیرو
ج) كاهش نیرو و افزایش سرعت و مسافت اثر نیرو
د) افزایش نیرو و تغییر جهت نیرو
   34. جاروی فراشی به چه طریقی كمك می كند؟

الف) افزایش سرعت و مسافت اثر نیرو و تغییر جهت نیرو
ب) افزایش سرعت و مسافت اثر نیرو و انتقال نیرو
ج) افزایش نیرو و تغییر جهت نیرو
د) افزایش نیرو و انتقال نیرو
   35. مزیت مكانیكی كدام یك از بقیه بیشتر است؟
   36. مزیت مكانیكی كدام یك از ماشین های زیر كمتر است؟ (مرداد 82)
   37. كدام یك از ماشین های زیر جهت نیرو را تغییر نمی دهد؟ (خرداد 82)
   38.قرقره ی متحرك، مانند كدام یك از اهرم های زیر به ما كمك می كند؟ (شهریور 81)
   39. كدام یك از ماشین های زیر با افزایش مسافت به ما كمك می كند؟( مرداد 81)
   40. مزیت مكانیكی كدام یك از ماشین های زیر همواره كمتر از یك است؟

الف)‌انبر
ب) دیلم
ج) فرغون
د) قرقره ی ثابت

 

41. اگر قطر قرقره ی ثابت A، 5 برابر قطر قرقره ی ثابت B باشد، نسبت A به B كدام است

الف) 25
ب) 5
ج) 1
د) 5/1
   42. كدام یك از ماشین های زیر باعث صرفه جویی در وقت می شود؟
   43. كدام یك از ماشین های زیر در نیروی محرك صرفه جویی می كند؟

الف) قرقره ی ثابت
ب) اهرم نوع سوم
ج) قرقره ی متحرك
د) انبر
   44. در ماشین A رابطه ای R = 3/2E و در ماشین B رابطه ای E = R/6 برقرار است. نسبت مزیت مكانیكی ماشین A به ماشین B كدام است؟

الف)4
ب)1
ج)75/0
د)25/0
   45. نسبت بین نیروی مقاوم ماشین و نیروی محرك آن در كدام گزینه آمده است؟

الف) توان
ب) مزیت مكانیكی
ج) بازده
د) كار
   46. كدام یك از ماشین های زیر علاوه بر انتقال نیرو فقط با افزایش نیرو به ما كمك می كند؟
   47.مزیت مكانیكی كامل كدام گزینه از یك كمتر است؟
   48. در شكل مقابل با چه نیروی محركی می توان بر نیروی مقاوم 1500 نیوتنی غلبه كرد؟ (از وزن نخ و قرقره ها و اصطكاك صرفه نظر شده)

الف)1500
ب) 750
ج) 500
د) 375
   49. در شكل مقابل با صرف نظر از وزن نخ و قرقره و اصطكاك، نیروی مقاوم چند نیوتن است؟

الف) 600
ب) 1200
ج) 1800
د)2400
   50. در كدام گزینه ماشین ها به ترتیب از راست به چپ مانند اهرم های نوع اول، دوم و سوم عمل می كنند؟

الف) قرقره ی ثابت – فرغون – انبر
ب) فرغون – قرقره ی ثابت – انبر
ج) جاروی فراشی – قرقره ی متحرك – موچین
د) انبر – الاكلنگ – جاروی فراشی
   51. وقتی هنگام باز كردن در، دستمان را نزدیك دستگیره فشار می دهیم در راحت تر باز می شود چون ...........

الف) بازوی محرك بزرگتر از بازوی مقاوم می گردد
ب) بازوی مقاوم از بازوی محرك بزرگتر می شود
ج) نیروی محرك از نیروی مقاوم بیشتر می شود
د) نیروی مقاوم كاهش می یابد
   52. كدام یك از ماشین های زیر جهت نیرو را تغییر می دهند؟

الف) قرقره ی متحرك
ب) فرغون
ج) بازوی انسان
د) دیلم
   53. قرقره ی متحرك نظیر اهرمی است كه بازوی محرك آن .........بازوی مقاومش است.

الف)2/1
ب) برابر
ج) 2 برابر
د) 4 برابر
   54. كدام یك از ماشین های زیر با تغییر جهت نیرو و افزایش سرعت و مسافت اثر نیرو كمك می كند؟

 

 

55. كدام یك از گزینه های زیر مانند انبردست عمل می كند؟

   56. قیچی كاغذبری شبیه كدام اهرم زیر عمل می كند؟

   57.كدام ماشین مانند شكل مقابل عمل می كند؟

   58. دو قرقره ی متحرك A و B در اختیار داریم. اگر قطر قرقره ی A، 5 برابر قطر قرقره B باشد در این صورت مزیت مكانیكی كامل ...........است.

الف) A از B بیشتر
ب) B از A بیشتر
ج) A و B‌مساوی
ج) A پنج برابر B
   59. مزیت مكانیكی اهرم نوع اول ..........است.

الف) یك
ب) كمتر از یك
ج) بیشتر از یك
د) یك ، كوچكتر از یك و یا بزرگتر از یك
   60. مزیت مكانیكی كامل ماشین مقابل چند است؟

الف)2
ب) 6
ج) 8
د) 12
   61. اگر كل كار داده شده به ماشینی 180 ژول باشد و كار مفیدی كه این ماشین انجام داده است 60 ژول باشد، بازده ی این ماشین چقدر است؟

الف) 33/0
ب) 90/0
ج) 60/0
د)66/0
   62. اگر 1000 ژول انرژی به یك جك بدهیم و 750 ژول آن صرف بالا بردن اتومبیل شود، بازده ماشین كدام است؟

الف) %85
ب)%75
ج)%70
د)%60
   63. بازده ماشینی40 % است، اگر كار داده شده به آن 20 ژول باشد، كار مفید و كار غیر مفید آن به ترتیب از راست به چپ كدام است؟

الف)8-10
ب)12-8
ج)8-12
د)10-10
   64.یك لامپ برقی در مدت یك ساعت 36000 ژول انرژی الكتریكی دریافت و 9000 ژول انرژی نورانی تولید می كند. بازده لامپ چقدر است؟

الف) %75
ب) %65
ج)%50
د)%25
   64. ماشینی با نیروی محرك 80 نیوتنی كه 4 متر حركت می كند، می تواند وزنه ای برابر با 320 نیوتن را 5/0 متر جابه جا كند، بازده ماشین كدام است؟

الف)50%
ب)65%
ج)50%
د)25%
   65. ماشینی با نیروی محرك 80 نیوتنی كه 4 متر حركت می كند، می تواند وزنه ای برابر 320 نیوتن را 5/0 متر جابه جا كند، بازده ماشین كدام است؟

الف)50%
ب)60%
ج)70%
د)80%
   66. در یك ماشین چرخ و محور مزیت مكانیكی از فرمول جابه جایی ها عدد 5 و از فرمول نیروها عدد 4 بدست آمده است، بازده آن كدام است؟

الف)90%
ب)80%
ج)70%
د)60%
   67. دریك ماشین نیروی محرك 200 نیوتنی 8 متر حركت می كند. اگر نیروی مقاوم 800 نیوتن باشد و 5/1 متر جابه جا شود، بازده ماشین كدام است؟

الف)75%
ب)50%
ج)25%
د)10%

68. بازده ی ماشینی كه كار غیرمفید آن 4/1 كار مفید آن باشد، كدام است؟
الف)20%
ب)40%
ج)75%
د)80%

69. فردی برای اینكه یك سنگ 500 نیوتنی را 2 متر بالا ببرد. 250 نیوتن نیروی محرك مصرف می كند، اگر نیروی محرك 6 متر جابه جا شود، بازده را حساب كنید.
الف)90%
ب)80%
ج)75%
د)66%

70. در دستگاه مقابل اگر بازده 100% باشد، طول بازوی محرك اهرم چند سانتی متر است؟(كنكور تیزهوشان)

الف) 50
ب) 10
ج) 5
د)5/2
 

كار، توان، انرژی (پاسخنامه)

1. د – چون هر سه نیرو در یك جهت اند.

2. ب – چون زاویه ی بین راستای نیرو جابه جایی 90 است.

كار = نیرو × جابجایی × Cos α

3. د – زمانی اعمال نیرو كار انجام می دهد كه نقطه ی اثر خود را جابه جا كند.

4. ج – نیرویی كه حركت را تغییر دهد( كم یا زیاد كند)

5. د – (g شدت جاذبه زمین) (8/9)g× جرم بر حسب كیلوگرم = وزن بر حسب نیوتن

6. ب – چون جابه جایی صفر است

7. د
W= f.d = 1200×10×0.5=6000

8. ب

W= f.d = 250×7=1750

9. الف

چون راستای نیروی وزن و جابه جایی جسم بر هم عمود هستند، نیروی وزن كاری انجام نمی دهد. اما نیرویی كه فرد بر جسم وارد می كند باعث انجام كار می شود.

10.د

كار = نیرو × جابجایی × Cos α

Cos 0 = 1 , Cos90 = 0

11. د

12. الف

 

13. الف

 

14. ج

 

15. ب

 

16. الف

 

17.ج

 

18. الف

 

19. ج

 

20.د
50 *750 = 3750

 

21. الف

 

22. ج

 

23. الف

 

24. ب
هر كیلو وات 1000 وات است.
15×1000=1500w

 

25. د

26.ج
الف)توان=500
ب)توان=25
ج)توان=600
د)توان=360

27. د
توان هر فرد علاوه بر نیرو به زمان انجام كار هم بستگی دارد.


28. د
100750 × = 75000w

 

29.الف

 

30.د

 

31. الف
5=1000/5000

32. ب – در دیلم بازوی محرك از بازوی مقاوم بزرگتر است.

33. د
هیچ ماشینی كار را تغییر نمی دهد. افزایش نیرو و افزایش سرعت و مسافت اثر نیرو نیز با هم غیر ممكن است، زیرا باعث افزایش كار می شود، كه امكان ندارد.

34. ب
جاروی فراش جهت نیرو را تغییر نمی دهد. ولی چون بازوی مقاوم آن بزرگتر است، سرعت و مسافت اثر نیرو را افزایش می دهد. هر ماشینی نیرو را انتقال می دهد.

35. ب
در گزینه (ب) نسبت LE به LR از بقیه بیشتر است.

36. د
در گزینه (د) نسبت LE به LR از بقیه كمتر است.

37. ب
جهت نیروی مقاوم و محرك یكی است.

38. د
در قرقره ی متحرك و گزینه (د) نیروی مقاوم در بین نیروی محرك و تكیه گاه قرار دارد

 

39. ج
در این اهرم چون LR از LE
بزرگتر است ماشین، سرعت و مسافت اثر نیرو را افزایش می دهد.
 


40.الف چون در انبر LR از LE كمتر از یك است.

 

41.ج - مزیت مكانیكی كامل قرقره ثابت با افزیش یا كاهش قطر تغییر نمی كند.

 

42. د – چون نسبت LE به LR از یك كوچكتر است باعث صرفه جویی وقت می شود. یعنی نیرو را افزایش می دهد.

43. ج - چون نسبت LE به LR از یك بزرگتر است باعث افزایش نیرو( صرفه جویی در نیرو) می شود. یعنی نیرو را افزایش می دهد.

44. د

 

45. ب

46.د
بقیه ی گزینه جهت نیرو را تغییر می دهند اما گزینه ی (د) جهت نیرو را تغییر نمی دهد.
 

47. ب
چون نسبت LE به LRكوچكتر از یك است. LE شعاع محور است و LR شعاع چرخ است و شعاع چرخ یعنی LR از شعاع محور یعنی LE بزرگ است (LR>LE)

48. ج
مزیت كامل و واقعی برابر و مساوی 3 است. چون از عوامل مزاحم صرف نظر شده، پس مزیت كامل و واقعی برابرند.

مزیت كامل = تعداد نخ های متصل به قرقره متحرك  


49. ب

R=2*600=1200  


50. الف – در اهرم نوع اول، تكیه گاه بین نیروهای مقاوم ونیروی محرك قرار دارد مثل : قرقره ثابت
در اهرم نوع دوم ، نیروی مقاوم بین تكیه گاه و نیروی محرك قرار دارد مثل : فرعون
در اهرم نوع سوم ف نیروی محرك بین تكیه گاه و نیروی مقاوم قرار دارد مثل : انبر
 

51. الف- نسبت LE به LR بزرگتر از یك نیرو را افزایش می دهد. لولای در تكیه گاه است، هر چه دست (نیروی محرك) به دستگیره نزدیك تر باشد LE بزرگتر شده و نیروی ما افزایش می یابد.

52. د - اهرم نوع اول جهت نیرو را تغییر می دهد. اما اهرم های دوم و سوم جهت نیرو را تغییر نمی دهند. بازوی انسان مانند اهرم نوع سوم عمل می كند.

53. ج- بازوی محرك قطر قرقره است. بازوی مقاوم شعاع قرقره است. شعاع ×2= قطر

54. LE LE = شعاع محور ، LR = شعاع چرخ

55. ج – نیرو را افزایش می دهد
LE>LR
L=LE +LR

 

56. د – سرعت و مسافت اثر نیرو را افزایش می دهد.
LE>LR
L= LE +LR

 

57.ب – در شكل LE>LR ، LE شعاع چرخ است و LR شعاع محور است.

58. ج – اندازه قطر قرقره ها در مزیت مكانیكی كامل آنها تأثیر ندارد
 

59.

 

60. الف – در مثل قائم الزاویه ضلع مقابل به زاویه 30ْ نصف وتر است پس :
AC=AB/2=3
ارتفاع ÷ طول سطح شیب دار = مزیت مكانیكی كامل سطح شیب دار
2 = 3÷6

61. الف
كل كار ÷ كار مفید = بازده
33% = 180 ÷ 60

62.ب

 

63. ج –

 

64.د –

 

65. الف

 

66.ب

 

67. الف

 

68.د

 

69.د

 

70. ب – چون قرقره ی متحرك دارای مزیت 2 می باشد (بازده 100%)
E× LE=R×LR اصل كار
100N×LE=250N×4m
---> LE = 10m
 

طبقه بندی: سوالات تستی علوم سوم راهنمایی، 
.: Weblog Themes By Pichak :.


تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک