تبلیغات
علوم تجربی دوره راهنمایی oloom - پرسش های چهارگزینه ای همراه با پاسخ تشریحی فصل 10 علوم سوم راهنمایی (انسان و حرکت)

علوم تجربی دوره راهنمایی oloom
 منتظر نظرهای سازنده ی شما هستیم
 

انسان و حركت

1. كدام یك ازموارد زیر از وظایف اسكلت نیست؟
الف)حفاظت
ب) حركت
ج) حمایت
د) غذاسازی

2. فسفر، كلسیم و رشته های پروتئینی هر كدام استخوان را در برابر چه عواملی استحكام می بخشند؟
الف) فسفر و كلسیم (فشار) – رشته های پروتئینی ( ضربه)
ب) فسفر و كلسیم (ضربه) – رشته های پروتئینی (فشار)
ج) فسفر، كلسیم و رشته های پروتئینی ( فشار)
د) فسفر، كلسیم و رشته های پروتئینی ( ضربه)

3. بلندترین استخوان بدن كدام است؟
الف) نازك نی
ب) درشت نی
ج) وان
د) زند زیرین

4. كدام گزینه دارای بافت استخوانی متراكم است؟
الف) تنه ی استخوان های دراز و بخش های خارجی استخوان های كوتاه و پهن
ب) تنه ی استخوان های كوتاه و پهن بخش های خارجی استخوان دراز
ج) بخش های داخلی استخوان های پهن و كوتاه و دو سر استخوان های دراز
د) بخش های داخلی استخوان های پهن و كوتاه در سر استخوان های دراز

5. عامل اصلی حركت كدام است؟
الف) استخوان
ب) ماهیچه
ج) پاها
د) انگشتان

6. در بدن انسان چند قطعه استخوان وجود دارد؟
الف) 260
ب) 216
ج) 206
د) 126

7. دقت حركت در كدام یك از موجودات زیر از بقیه بیشتر است؟
الف) انسان
ب) پستانداران
ج) پرندگان
د) خزندگان

8. رشد طولی بدن از كدام محل زیر صورت می گیرد؟
الف) دو سر استخوان های پهن
ب) دو سر استخوان های دراز
ج) بخش های میانی استخوان های پهن
د) تنه ی استخوان های دراز

9. تغییرات استخوان ها بعد از سن رشد شامل كدام مورد زیر است؟
الف) رشد استخوان های سالم
ب) رشد و ترمیم استخوان های شكسته و رشد قطری
ج)ترمیم استخوان های شكسته
د) رشد و ترمیم استخوان های سالم

10.محل اتصال استخوان ها به هم را چه می نامند؟
الف) دیسك
ب) غضروف
ج) مفصل
د) زردپی  11.كدام مفصل زیر ثابت است؟

الف) انگشت
ب) جمجمه
ج) زانو
د) مهره های كمر
   12.علت اصلی بیشتر كمردردها كدام است؟

الف) جابه جایی صفحه ی غضروفی بین مهره های كمر
ب) شكستگی صفحه ی غضروفی بین مهره های كمر
ج) جابه جایی مهره های كمر
د) سائیدگی مهره های كمر
   13.كدام عامل زیر در استحكام استخوان ها نقش ندارد؟

الف) تغذیه
ب) ورزش
ج)جذب كلسیم و فسفر
د) وجود مفصل
   14. چرا آسیب دیدگی غضروفی به كندی بهبود می یابد؟

الف) عصب ندارد
ب) رگ و خون ندارد
ج) استحكام آن كم است
د) بعداً به استخوان تبدیل می شود
   15. در بدن انسان چند مهره ی گردن و چند مهره ی كمر وجود دارد؟ به ترتیب از راست به چپ

الف) 5-7
ب)5-5
ج)7-5
د)7-7
   16. ستون فقرات چند قطعه استخوان دارد؟

الف)12
ب)24
ج)26
د)36
   17. مفصل شانه جزء كدام نوع از مفصل های بدن است؟

الف) نیمه متحرك
ب) متحرك محوری
ج)متحرك لولایی
د) متحرك گوی و كاسه ای
   18. كدام مفصل زیر شبیه لولا عمل می كند؟

الف) مچ پا
ب) زانو
ج) آرنج
د) انگشت
   19. عامل اتصال ماهیچه به استخوان كدام است؟

الف) مفصل
ب) غضروف
ج) زردپی
د) آشیل
   20.واحد سازنده ی ماهیچه كدام است؟

الف) تار ماهیچه ای
ب) بافت پیوندی
ج) تاندون
د) زردپی
   21. عامل كنار هم قرار گرفتن واحدهای سازنده ی ماهیچه ها كدام است؟

الف) بافت پیوندی
ب) بافت استخوانی
ج) زردپی
د) میون
   22. ماهیچه دو بطنی در ..........و ماهیچه ذوزنقه ای در .......قرار دارد

الف) جلوبازو – پشت
ب) بافت استخوانی
ج) ران – پشت بازو
د) پشت بازو – ران
   23.كدام جمله درست است؟

الف) تمام ماهیچه های قرمز ارادی اند
ب) تمام ماهیچه های سفید ارادی اند
ج) ماهیچه های قلب قرمز و غیر ارادی است
د) ماهیچه های قرمز بیشتر در دیواره ی اندام های داخلی قرار دارند
   24. كدام گزینه در مورد ماهیچه های صاف درست است؟

الف) غیرارادی – خستگی زرد
ب) غیرارادی – خستگی دیرتر
ج) ارادی – انقباض آرام
د) ارادی – انقباض سریع

25. ماهیچه های .......بدن توسط............به استخوان ها متصل می شوند.
الف) قرمز – زردپی
ب)اسكلتی – تاندون
ج) ارادی – مفصل
د) صاف – تاندون

26. خستگی ماهیچه زمانی است كه ............
الف) گلوكز زیاد مصرف می كند
ب) گلوكز در اختیار ماهیچه نباشد
ج) ماهیچه فعالیت كند
د) فعالیت آن تمام شود

27. حركت سر به طرف بالا و پایین در انسان مانند كدام ماشین عمل می كند؟
الف) اهرم نوع دوم
ب) اهرم نوع سوم
ج) اهرم نوع اول
د) دیلم

28. احساس درد در ماهیچه ها مربوط به كدام ماده در آنها است؟
الف) لاكتیك اسید
ب) گلوكز
ج) گلیكوژن
د) كربن دی اكسید

29. بزرگترین زردپی بدن در كجا قرار دارد؟
الف) زانو
ب) پشت پا
ج) آرنج
د) گردن

30. وقتی ماهیچه منقبض می شود طول آن ........و ضخامتش ..........می شود.
الف) كم – كم
ب) كم – زیاد
ج) زیاد – كم
د) زیاد - زیاد

31. عامل اتصال استخوان ها به هم كدام است؟
الف)‌مفصل
ب) رباط
ج) غضروف
د) زردپی
 

انسان و حركت(پاسخنامه)

1. د – اسكلت در حفاظت از اندام های داخلی مثل قلب و شش و غیره، در حركت اندام ها به كمك ماهیچه ها و حمایت از ماهیچه به عنوان تكیه گاه آنها عمل می كند.

2. رشته های پروتئینی استخوان ها را در برابر ضرب و فسفر و كلسیم استخوان ها را در برابر فشار مقاوم می كنند. هر چه سن بالاتر می رود، تولید رشته های پروتئینی استخوان كاهش بیشتری می یابد. در برخی از افراد كاهش بیش از اندازه ی رشته های پروتئینی ، باعث آسیب پذیری استخوان ها می شود. كم شدن ذخیره ی فسفر و كلسیم استخوان ها باعث ایجاد عارضه ی پوكی استخوان می شود.

3. ج – استخوان ران بلندترین استخوان بدن انسان است.

4. الف- تنه استخوان های درازو بخش های خارجی استخوان های كوتاه و پهن دارای بافت متراكم می باشد. در سر استخوان های دراز و بخش های داخلی استخوان های كوتاه و پهن دارای بافت اسفنجی می باشند.

5. ب – در حركت نقش اصلی بر عهده ی ماهیچه ها است كه به استخوان تكیه می زنند.

6. ج – هر چند ممكن است روی عدد دقیق تعداد استخوان ها اختلاف نظرهایی هم باشد.

7. الف – در بین جانوران انسان از دقت حركت بیشتری برخوردار است

8. ب – دو سر استخوان های دراز در محل غضروف اتصال باعث رشد طولی می شوند

9. ب – بعد از سن رشد، حدود 20 سالگی به بعد استخوان ها رشد طولی ندارند و رشد آنها تنها شامل ترمیم استخوان های شكسته و در بعضی از اوقات شامل رشد قطری استخوان ها می باشد.

10.ج – مفصل ها سه دسته اند: 1. ثابت
2. نیمه متحرك
3. متحرك

11. ب – جمجمه دارای مفصل ثابت بوده و ساختمان ساده ای دارد

12. الف – به این صفحه غضروفی دیسك گفته می شود. چو از لابه لای مهره ها عصب خارج می شود و فشار ناشی از جابه جایی صفحه ی مربوط باعث ایجاد احساس درد می شود

13. د – وجود مفصل نقشی در استحكام استخوان ها ندارد. ولی تغذیه، ورزش و فسفر و كلسیم در استحكام استخوان ها نقش اساسی دارند.

14.ب – چون غضروف ها رگ و خون ندارند آسیب دیدگی آنها به كندی بهبود می یابد. پس نیاز است از غضروف ها حفاظت بیشتری صورت گیرد

15. ج – در بدن انسان 7 مهره ی گردن، 12 مهره ی پشت و 5 مهره ی كمر وجود دارد

16. ج – گردن 7 تا ، پشت 12 تا ، كمر 5 تا ، دنبالچه 1 ، خاجی 1 ( ازبه هم چسبیدن 5 استخوان جنینی حاصل می شود)

17. د – مفصل شانه متحرك و مانند گوی و كاسه عمل می كند

18.ب – مفصل زانو شبیه لولا عمل می كند

19. ج – زردپی ( تاندون) حاصل اتصال بافت پیوندی همه ی تارهای ماهیچه ای است كه ماهیچه را به استخوان وصل می كند، آشیل بزرگترین زردپی بدن است

20 . الف – بافت ماهیچه ای از واحدهای كوچكتری به نام تار ماهیچه ای درست شده است.
 

21. الف – تارهای ماهیچه ای توسط بافت پیوندی كنار هم قرار می گیرند. میون همان تار ماهیچه ای است

22. ب – ماهیچه دو بطنی در پشت ساق پا و ماهیچه ی ذوزنقه ای در پشت قرار دارند

23. ج – قلب دارای ماهیچه ی مخصوص به خود است كه برخلاف ماهیچه های قرمز كه ارادی هستند، ماهیچه ی قلب غیرارادی است.

24. ب – ماهیچه ی صاف (سفید) غیرارادی بوده و نسبت به ماهیچه های اسكلتی (قرمز) دیرتر خسته می شوند.

25. ب – ماهیچه های اسكلتی توسط زردپی (تاندون) به استخوان متصل می شوند

26. ب – خستگی زمانی ایجاد می شود كه ذخیره غذای ماهیچه تمام شود

27. ج – اهرم نوع اول

28.الف – این ماده از سوختن ناقص گلوكز به دست می آید. تنفس های شدید بعد از ورزش هم برای به دست آوردن اكسیژن لازم جهت شكسته شدن مولكول لاكتیك اسید می باشد.

29. ب – بزرگترین زردپی بدن (آشیل) در پشت قرار دارد

30.در زمان انقباض طول ماهیچه كم وضخامت آن زیاد است

31.ب – استخوان ها به وسیله ی رباط به هم متصل شده اند
 

طبقه بندی: سوالات تستی علوم سوم راهنمایی، 
.: Weblog Themes By Pichak :.


تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک